Pick your next step / Choose your next step

Obraichean / Jobs

Faic na h-obraichean a tha ri fhaighinn an-dràsta agus dèan tagradh.

See what jobs are currently available and apply.

Clàraich / Sign up

Clàraich leinn airson cunntas-bheatha, rabhaidhean no chomharraichean a dhèanamh.

Register on the site to create a CV, alerts or bookmarks.

Dèan sanas-obrach / Post a job

Cuir sanas-obrach air an làrach saor an-asgaidh 's lorg luchd-tagraidh.

Post your job on the site for free and find applicants quickly.

Obraichean Gàidhlig ri fhaighinn an-dràsta / Gaelic jobs available right now

Mur deidhinn / About Obraichean Gàidhlig

Chaidh Obraichean Gàidhlig a stèidheachadh ann an 2016 airson sanasan-obrach ri linn na Gàidhlig a shanasachd air-loidhne. Bhon uair sin, tha còrr is 1,450 dreuchdan Gàidhlig air a bhith ri fhaighinn air feadh na h-Alba.

Obraichean Gàidhlig was founded in 2016 to help advertise Gaelic job vacancies online. Since then, over 1,450 positions have been advertised from across Scotland.