Lorg obair ùrLuchd-obrach ceart

Lorg obair ùr

Taghadh obair ùr dhut fhèin ann an saoghal na Gàidhlig an seo - le obraichean ann an teagaisg, poileasaidh, craoladh ’s a chòrr.
Find a new job for yourself in the Gaelic world - with jobs in teaching, policy, media and more.

Coimhead air obraichean / View jobs

Luchd-obrach ceart

Lorg na luchd-obrach ceart le sanas a tha air faicinn leis na daoine air a bheil sibh a' sireadh. Uile saor an asgaidh.
Find the right employees with listings that are seen by the people you want to hire. All for free.

Barrachd Fios / Learn more

Fàilte do Obraichean Gàidhlig / Welcome to Obraichean Gàidhlig

Obraichean / Jobs
Taghadh an ath cheum / Pick your next step

Obraichean / Jobs

Faic na h-obraichean a tha dol an-dràst 's cuir d' ainm sios air an son
See what jobs are currently available and apply

Cur obair an àrd / Post a Job

Cuir d' obrach an àird air an làrach 's faigh tagraichean gu luath
Post your job on the site and find applicants quickly.

Liosta post-d / Newsletter

Cuir d' ainm sios airson obraichean fhaighinn gad phost-d nuair a thèid iad an àrd
Sign up to our newsletter to get new jobs to your inbox when they're posted