Taghadh an ath cheum agad

Obraichean / Jobs

Faic na h-obraichean a tha ri fhaighinn an-dràsta agus dèan tagradh.

See what jobs are currently available and apply.

Clàraich / Sign up

Clàraich air an làrach airson cunntas-bheatha, alerts neo chomharraichean a dhèanamh.

Register on the site to create a CV, alerts or bookmarks.

Dèan sanas-obrach / Post a job

Cuir sanas-obrach air an làrach 's lorg luchd-tagraidh.

Post your job on the site and find applicants quickly.

Cuairt-litir / Newsletter

Clàraich airson ar chuairt-litir 's gheibh thu fios air obraichean ùra.

Sign up to our newsletter to get new jobs to your inbox when they're posted

Obraichean Gàidhlig ri fhaighinn an-dràsta / Gaelic jobs available right now

Mur deidhinn / About Obraichean Gàidhlig

Chaidh Obraichean Gàidhlig a' stèidheachadh ann an 2016 airson sanasan-obrach ri linn na Gàidhlig a' sealltainn air loidhne. Bhon uair sin, tha còrr 's 900 dreuchdan air a bhith ri fhaighinn air feadh na h-Alba.

Obraichean Gàidhlig was founded in 2016 to help advertise Gaelic job vacancies online. Since then, over 900 positions have been advertised from across Scotland.