Roghainn cànan ‘s na cuairt-lìtrichean / Language choice in our newsletters

Tha e cudromach dhuinn gu bheil e cho furasta ‘sa ghabhas dhuibh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na h-obraichean Gàidhlig as ùra.  Mar sin, tha sinn a-nis a’ toirt an roghainn dhuibh eadar na chuairt-litrichean againn fhaighinn ann an Gàidhlig neo Beurla a-mhàin.

Ma tha sibh a’ faighinn an cuairt-litir againn mar thà, coimhead airson an ceangail airson Gàidhlig neo Beurla aig bonn an cuairt litir mu dheireadh againn airson an taghadh a dhèanamh.  Mur an taghadh sibh, bidh sibh a’ faighinn an cuairt-litir Gàidhlig a-mhàin.

Mur eil sibh a’ faighinn an cuairt-litir againn fhathast, tadhail air an duilleag cuairt-litir againn airson clàrachadh – a’ taghadh an cànan a b’ fheàrr leibh an sin.

Tha sinn airson gum bi barrachd chothrom aig daoine na seirbheisean air loidhne aca fhaighinn ‘sa Ghàidhlig cho fad ‘s a ‘s urrainn dhaibh, agus ‘s e seo ceum air adhart do Obraichean Gàidhlig ann a bhith a choileanadh an t-amas seo.

Bidh sinn a’ toirt goireasan ùra dhan làrach againn a dh’ aithghearr airson gum bi barrachd taghadh agad a thaobh cànan, ‘s mar sin tadhail oirnn gu cunbhalach airson atharraichean fhaicinn còmhla ri na h-obraichean as ùra ann an saoghal na Gàidhlig.


Roghainn cànan ‘sa chuairt-lìtir mu dheireadh againn / Language choice in our latest newsletter

It’s important to us that it’s as easy as possible for you to get the latest info about Gaelic jobs.  That’s why we’re now going to offer you the choice of getting our newsletters either entirely in Gaelic or English.

If you already receive our newsletter, check out the link for Gaelic or English at the bottom of the latest newsletter to make your choice. If you don’t make a choice, you will receive the Gaelic-only version in future.

If you don’t subscribe to our newsletter yet, check out our newsletter page to sign up – choosing your preferred language there.

We’d like to see more opportunities for people to access their online services in Gaelic alone where possible, and this is a step forward for Obraichean Gàidhlig in achieving this aim.

We’ll shortly be bringing further features to the site to give users more language choice, so check back regularly to see the changes as well as the latest Gaelic jobs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.