Goireas Ùr: Cruthadair Cunntas-beatha

Tha sinn gu math toilichte ag ràdh gu bheil an Cruthadair Cunntas-Beatha ùr againn a-nis ri fhaighinn.

‘S urrainn dhuibh a chleachdadh airson cunntas-beatha air-loidhne a dhèanamh, a bhios feumail nuair a chuireas tu tagradh airson obair air an làrach againne neo àiteigin eile a thogras tu.

Ma tha LinkedIn agaibh an-dràst, ‘s urrainn dhut fiosrachadh toirt a-steach dhan chruthadair cunntas-beatha againne bhon làrach sin gun dragh sam bith.

Tha sinn a’ moladh gun dèan sibh do chiad cunntas-beatha anns a’ Ghàidhlig, ach dh’ fhaodaidh tu barrachd cunntasan-beatha a chruthachadh ma tha thu airson feadhainn a dhèanamh ann an cànanan eile cuideachd.

Tha sinn an dòchas gu bheil an cruthadair seo feumail dhuibh nuair a tha sibh a’ sireadh obair, neo airson na sgilean agad a shanasachd.

Airson an cruthadair cunntas-beatha a’ cleachdadh, bitheamh cinnteach cunntas a chlàradh agus an nuair sin log a-steach air an duilleag ‘sa.

Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn cuideachd air an goireas ‘sa agus na rudan eile anns am biodh ùidh agad ann.  Nach cuir sibh teachdaireachd gu h-ìosal neo gu fios@obraichean.co.uk ma tha beachdan sam bidh agaibh?

 

We are delighted to say that our new CV Builder is now available.

You can use the CV builder to create an online CV you can use to apply for a range of Gaelic job vacancies – on our site or on others.

If you have LinkedIn, you can import some information from your profile to our CV builder without any hassle at all.

We recommend that you build your CV in Gaelic, but you can create more than one CV if you’d like to create one in other languages too.

We hope that this builder is helpful to you when looking for work, or just to show off your skills.

To use the CV builder, make sure to create an account and then login on the following page.

We’d love to here what you think of this resource, and if there’s any other that you’d be interested in.  Why not leave a comment below or message fios@obraichean.co.uk if you’ve got any ideas?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.