Comhairle Obrach: Ross Christie – Cànan Graphics Studio

 

Seo agaibh a chiad bhideo againn ann an sreath ùr a’ coimhead air daoine ann an dreuchdan Gàidhlig.

A’ bruidhinn dhuinn an seo ‘s e Ross Christie a tha ag obair aig Cànan Graphics Studio, a tha stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig.

Tha sinn a’ cluinntinn mar a thàinig Ross gu bhith san obair agus dè tha còrdadh ris mu dheidhinn an dreuchd aige aig Cànan.

Mìle taing do Ross airson am bhideo a chlàradh agus tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas dha leis an obair aige le bhith cur taic ri Duaisean FilmG an seachdain-sa!

Bidh barrachd bhideothan agus altan ri tighinn san sreath seo, agus ma tha sibh fhèin airson pàirt a ghabhail is bruidhinn air mar a tha sibhse an sàs ann an saoghal-obrach na Gàidhlig nach cuiribh sibh fios thugainn?

 

Here is the first video in our new series looking at people involved in Gaelic jobs.

Speaking for us here is Ross Christie, who works at Cànan Graphics Studio, which is based at Sabhal Mòr Ostaig.

We hear how Ross came to work in the position and what he enjoys most about his job at Cànan.

Many thanks to Ross for recording the video and we wish him every success in helping to arrange the FilmG awards this week!

There will be more videos and articles to come in this series, and if you want to take part yourself and share with us how you are involved the Gaelic world of work, won’t you please get in touch?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.