Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Fort William
  • Posted 3 years ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10.30 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 42 seachdain / 42 weeks
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 9.5

Làrach-lìn / Website CALAchildcareCare and Learning Alliance

Pàirt-ùine – 9.5 bun-uair san t-seachdain aig £10.30 san uair thar 42 seachdain.

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01349 866749 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dihaoine 15 Màrt 2019

Ceann-latha Agallaimh: Diardaoin 4 Giblean 2019

 

Part-time post – 9.5 core hours per week at £10.30 per hour over 42 weeks.

Pro-rata temporary contract – (Occasional work out-with school term time).

This post may be extended depending on future funding.

To provide support to Gaelic 0 to 3 groups in each area.

Applicants should be fluent Gaelic speakers with an awareness of child development and good interpersonal skills.

The post is home based and will involve extensive travel.

For more information and an application pack please contact:

Telephone: 01349 866749 or Email: hr@calachildcare.co.uk

Closing Date: Friday 15th March 2019

Interview Date: Thursday 4th April 2019

Care and Learning Alliance is an Equal Opportunities Employer

Scottish Charity No. SC009292

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.