Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig

  • Làn-thìde / Full-time
  • Inverness
  • Posted 2 years ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10.30 per hour
  • Cùmhnant / Contract: Temporary
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website CALAchildcareCare and Learning Alliance

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01349 866749 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Diluain 24 an t-òg-mhios 2019

Ceann-latha Agallaimh: Diluain 1 An t-Iuchar 2019

 

This post may be extended dependent on future funding.

To provide support to Gaelic 0 to 3 groups in each area.

Applicants should be fluent Gaelic speakers with an awareness of child development and good interpersonal skills.

The post is home based and will involve extensive travel.

For more information and an application pack please contact:

Telephone: 01349 866749 or Email: hr@calachildcare.co.uk

Closing Date: Monday 24th June 2019

Interview Date: Monday 1st July 2019

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.