Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Thurso
  • Posted 11 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10.50 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 42
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 9.5
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website CALAChildcareCare and Learning Alliance

Pàirt-ùine – 9.5 bun-uair san t-seachdain aig £10.50 san uair thar 42 seachdain.

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01463 220893 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dihaoine 20mh An t-Samhain 2020

Ceann-latha Agallaimh: Dihaoine 4mh An Dùbhlachd 2020

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.