Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste

  • Làn-thìde / Full-time
  • Auchtertyre, Kyle
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £10.50 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 42 seachdain
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 10
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website CALAchildcareCare and Learning Alliance

Tha sinn a’ sireadh Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste airson sgìre Uachdar Thìre/An Dòrnaidh/Sgìre a’ Chaoil is a’ Phluic.

Pàirt-ùine – 10 bun-uair san t-seachdain aig £10.50 san uair thar 42 seachdain.

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig Pàrant is Pàiste anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh an deagh chuid siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01463 220893 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dimàirt  13th An Giblean 2021

Ceann-latha Agallaimh: Diciadain 28mh An Giblean 2021

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.