Prìomh Cheannard Obair Leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig

  • Làn-thìde / Full-time
  • Inverness
  • Posted 5 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £12.50 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 42 seachdain
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 29
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website CALAchildcareCare and Learning Alliance

Pàirt-ùine – 29 bun-uair san t-seachdain aig £12.50 san uair thar 42 seachdain

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

Dh’fhaodte gun leudaichear an dreuchd ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta a’ bruidhinn na Gàidhlig, le mothachadh mu leasachadh chloinne agus deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh is pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01463 220893 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dihaoine 11 Ògmhios 2021

Ceann-latha Agallaimh: Dimàirt 29 Ògmhios 2021

’S e Fastaiche Co-ionannachd Chothroman a tha san Care and Learning Alliance Àireamh Carthannais na h-Alba. SC009292

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.