Prìomh Neach-obrach Leasachadh Pàrant is Pàiste Gàidhlig

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Inverness
  • Posted 4 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £12.50 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 42 seachdain
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 29

Làrach-lìn / Website CALAChildcareCare and Learning Alliance

Prìomh Neach-obrach Leasachadh Pàrant is Pàiste Gàidhlig airson Sgìre Linne Mhoireibh

Cothrom air leth taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig Breith gu Trì anns a’ Ghàidhealtachd.

Thig an lùib buidheann lèirsinneach is càirdeil do theaghlaichean.

Pàirt-ùine – 29 bun-uair san t-seachdain aig £12.50 san uair thar 42 seachdain

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

Math dh’fhaodte gun leudaichear an dreuchd ma bhios maoineachadh ann.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta a’ bruidhinn na Gàidhlig, le mothachadh mu leasachadh chloinne agus deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh is pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01463 220893 no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: 23rd  Iuchar 2021

Ceann-latha Agallaimh: 5th Lunasdal 2021

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.