Mur deidhinn / About Us

Chaidh Obraichean Gàidhlig a dhealbhachadh airson aon làrach sònraichte a bhith ann airson gach obrach Gàidhlig a tha dol.  Tha sinn den bheachd gu bheil e fada na b’ fhasa do dhaoine agus fastaichean ceangalaichean a dhèanamh còmhla nuair a tha coimhearsnachd math ann far am b’ urrainn dhaibh na daoine cheart a’ lorg airson na h-obraichean ceart.  ‘S mar sin tha sinn cinnteach gum faigh sibh na tha sibh a’ sireadh air an làrach againn.

Mar-thà chaidh còrr ’s 1,450 dreuchdan a shanasachd le bhuidhnean leithid Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig, Oilthigh Dhùn Èideann, Comhairle na Gàidhealtachd ’s a’ BhBC air a bhith soirbheachail ann a bhith lorg daoine air an son.

Bidh sinn an còmhnaidh feuchainn ri leasachadh a dhèanamh air an làrach, ‘s mar sin bitheamh cìnnteach ‘s tadhail oirnn gu cunbhalach airson na feartan as ùra fhaicinn, leithid comharrachadh obraichean neo sanasan a chuir a-steach san làrach agaibh fhèin.

 

Obraichean Gàidhlig was created to provide a one-stop shop for all available Gaelic jobs.  We believe that it’s much easier for people and employers to connect when there is a good community where they can get the right people for the right jobs.  That’s why we’re confident that you will find what you are looking for on our site.

We have already hosted over 1,450 job listings from organisations such as Comhairle nan Eilean Siar, Bòrd na Gàidhlig, the University of Edinburgh, the Highland Council and the BBC that have successfully found people to work for them.

We’re always trying to develop the site in new ways, so be sure to check back regularly to see the latest features, like the ability to bookmark jobs or to embed our listings on your page.


Fastaichean / Employers:

‘S è àite air leth mhath a th’ ann an Obraichean Gàidhlig airson do dhreuchd cur an àrd ma tha sibh a’ sireadh tagraichean bho dhaoine le Gàidhlig.  Le coimhearsnachd a tha dealasach obraichean ùra a’ lorg far am b’ urrainn dhaibh na sgilean cànan a chleachdadh, chan eil àite eile air loidhne far am faigh sibh a leithid de thagraichean eòlach – ge bi buidheann an sàs ann an teagaisg, na meadhanan neo na h-ealainain a tha sibh.

Cliog an seo airson d’ obair cur an àrd air an làrach againn saor an-asgaidh.

Obraichean Gàidhlig is the ideal place to post your job if you are looking for Gaelic-speaking applicants.  With a community of speakers eager for new jobs where they can use their language skills, there’s no other place online where you’ll be able to find as qualified candidates for your position – whether it’s in teaching, the media, the arts or elsewhere.

Click here to post your job to our site for free.


Faigh greim oirnn / Contact us

Ma tha ceist neo beachd sam bith agad mun làrach, lion an foirm gu h-ìosal neo cuir teachdaireachd thugainn aig fios@obraichean.co.uk.

If you have any questions or comments about the site, feel free to get in touch with us by filling in the form below or e-mailing us at fios@obraichean.co.uk.

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]