Am Blog / Our Blog

22
Feb
Steven Kellow
No Comments

Aithris air dreuchd Bun Sgoil Bhun Easain / Statement on position at Bunessan Primary School

Mar freagairt air sgeulachd de tidsear Gàidhlig à Chanada air a bhith dhiùltadh le Oifis na Dùthcha aig Bun Sgoil Bhun Easain air Eilean Muile: Gu fìrinneach tha gainnead ann de tidsearan Gàidhlig airson na dreuchdan a tha ri fhaighinn air feadh na h-Alba.  Tha grunnan tursan air tachairt sa bhliadhna seo chaidh far an […]

Read More
31
Jan
Steven Kellow
No Comments

Goireas Ùr: Cruthadair Cunntas-beatha

Tha sinn gu math toilichte ag ràdh gu bheil an Cruthadair Cunntas-Beatha ùr againn a-nis ri fhaighinn. ‘S urrainn dhuibh a chleachdadh airson cunntas-beatha air-loidhne a dhèanamh, a bhios feumail nuair a chuireas tu tagradh airson obair air an làrach againne neo àiteigin eile a thogras tu. Ma tha LinkedIn agaibh an-dràst, ‘s urrainn dhut […]

Read More
31
Oct
Steven Kellow
No Comments

Obraichean Gàidhlig air geàrr-liosta nan Duaisean Gàidhlig

Tha sinn air leth phròiseil gu bheil sinn air a’ gheàrr-liosta airson na Duaisean Gàidhlig 2017. Tha sinn air a’ gheàrr-liosta airson an Duais Eaconamach na Gàidhlig, le Thorntons Investments nan luchd-urrais, ’s seo ag aithneachadh am buaidh aig Obraichean Gàidhlig air a’ choimhearsnachd Gàidhlig bhon a chaidh e air bhog an-uiridh, agus cuideachd an […]

Read More
26
Sep
Steven Kellow
No Comments

Aithisg 2016-17 / Report 2017-18

Tha sinn air leth toilichte aithisg ùr a chur air bhog a’ toirt iomradh air bliadhna de shanasan-obrach airson obraichean Gàidhlig. Lorgar còrr ‘s 250 obraichean Gàidhlig air an sanasachd air feadh na h-Alba, le tuarastalan de urrad £3 millean. Bha còrr ‘s leth de na obraichean ri fhaighinn ann an teagaisg, le àireamhan mòra […]

Read More
13
Sep
Steven Kellow
1 Comment

Goireasan Ùra: Alerts ‘s Tagraidhean Ùra

Tha sinn gu math toilichte dà ghoireas ùra sealltainn dhaibh air Obraichean Gàidhlig, an dà chuid airson fastaichean agus airson daoine a’ sireadh obrach. We’re delighted to bring you two new features on Obraichean Gàidhlig to help both employers and job seekers.   Alerts ‘S urrainn dhuibh a-nis alert sònraichte a dhèanamh dhuibh fhèin airson […]

Read More
1
Aug
Steven Kellow
No Comments

1 bliadhna de dh’ Obraichean Gàidhlig / 1 year of Obraichean Gàidhlig

‘S e co-latha-bhreith aig Obraichean Gàidhlig a th’ ann, ‘s sinn air a bhith air loidhne airson bliadhna, agus leis a sin tha sinn a’ cur air dòigh aithisg air na chothroman Gàidhlig tha air a bhith an sanasachd air an làrach againn bhon a thòisich sinn. Mar phàirt den aithisg, tha sinn airson ur […]

Read More
28
Jun
Steven Kellow
No Comments

Goireasan ùra: Comharran, Mobile ‘s Embed

Tha sinn gu math toilichte trì goireasan ùra a shealltainn dhuibh a ‘s urrainn dhuibh a’ cleachdadh air Obraichean Gàidhlig a-nis.  Clàraich leinn an-diugh airson ga chleachdadh. We’re very happy to show you three new features on our site to make Obraichean Gàidhlig even better.  Sign up today to make the most out of them. […]

Read More
8
Jun
Steven Kellow
No Comments

Obraichean Gàidhlig a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha a’ bhuidheann a tha air cùl an làraich-lìn Obraichean Gàidhlig a’ dèanamh gàirdeachas ris an naidheachd gu bheil iad air taic luach £1,115 fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig airson Obraichean Gàidhlig a ruith ’s a leasachadh thairis air a’ bhliadhna ri thighinn. ’S ann bhon stòras Taic Freumhan Coimhearsnachd a tha an t-ionmhas a’ […]

Read More
14
Apr
Steven Kellow
No Comments

Roghainn cànan ‘s na cuairt-lìtrichean / Language choice in our newsletters

Tha e cudromach dhuinn gu bheil e cho furasta ‘sa ghabhas dhuibh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na h-obraichean Gàidhlig as ùra.  Mar sin, tha sinn a-nis a’ toirt an roghainn dhuibh eadar na chuairt-litrichean againn fhaighinn ann an Gàidhlig neo Beurla a-mhàin. Ma tha sibh a’ faighinn an cuairt-litir againn mar thà, coimhead airson an […]

Read More
Siuthad 2017
15
Mar
Steven Kellow
No Comments

Tachartas Siuthad! 2017 Inbhir Nis / Siuthad! 2017 Inverness event

Bidh sinn an làthair aig an tachartas Siuthad! ann an Inbhir Nis a-màireach, far am bidh sgoileirean à àrd-sgoiltean bho air feadh na Gàidhealtachd a’ tighinn airson faicinn na cothroman a th’ ann dhaibh ri linn na Gàidhlig a thaobh dreuchdan. ‘S ann aig Skills Development Scotland a tha an tachartas, agus ‘s e cothrom […]

Read More