Sgrìobhadairean a dhìth airson artaigilean chomhairle / Writers needed for advice articles

Tha Obraichean Gàidhlig a’ lorg dhaoine gus artaigilean a’ sgrìobhadh neo bhidiothan a chlàradh mu dheidhinn a bhith a’ sireadh obair agus a bhith ag obair ann an dreuchd le Gàidhlig. Tha sinn an dùil gum bi na h-artaigilean seo eadar 500 ’s 1,000 faclan agus air an sgrìobhadh sa Ghàidhlig, air neo bhidio eadar […]

Barrachd… / Read More…

Aithisg nan obraichean Gàidhlig 2017-18 / Gaelic jobs report 2017-18

Tha sinn gu math toilichte cur air bhog an aithisg ùr againn a’ toirt iomradh air na h-obraichean Gàidhlig a chaidh an sanasachd anns am bliadhna eadar Lùnastal 2017 agus Iuchair 2018. Tha an aithisg seo a’ sealltainn am farsaingeachd de chothroman a th’ ann gus Gàidhlig a’ cleachdadh san àite-obrach, ‘s a’ tarraing dealbh […]

Barrachd… / Read More…

Aithris air dreuchd Bun Sgoil Bhun Easain / Statement on position at Bunessan Primary School

Mar freagairt air sgeulachd de tidsear Gàidhlig à Chanada air a bhith dhiùltadh le Oifis na Dùthcha aig Bun Sgoil Bhun Easain air Eilean Muile: Gu fìrinneach tha gainnead ann de tidsearan Gàidhlig airson na dreuchdan a tha ri fhaighinn air feadh na h-Alba.  Tha grunnan tursan air tachairt sa bhliadhna seo chaidh far an […]

Barrachd… / Read More…

Goireas Ùr: Cruthadair Cunntas-beatha

Tha sinn gu math toilichte ag ràdh gu bheil an Cruthadair Cunntas-Beatha ùr againn a-nis ri fhaighinn. ‘S urrainn dhuibh a chleachdadh airson cunntas-beatha air-loidhne a dhèanamh, a bhios feumail nuair a chuireas tu tagradh airson obair air an làrach againne neo àiteigin eile a thogras tu. Ma tha LinkedIn agaibh an-dràst, ‘s urrainn dhut […]

Barrachd… / Read More…

Obraichean Gàidhlig air geàrr-liosta nan Duaisean Gàidhlig

Tha sinn air leth phròiseil gu bheil sinn air a’ gheàrr-liosta airson na Duaisean Gàidhlig 2017. Tha sinn air a’ gheàrr-liosta airson an Duais Eaconamach na Gàidhlig, le Thorntons Investments nan luchd-urrais, ’s seo ag aithneachadh am buaidh aig Obraichean Gàidhlig air a’ choimhearsnachd Gàidhlig bhon a chaidh e air bhog an-uiridh, agus cuideachd an […]

Barrachd… / Read More…

Goireasan Ùra: Alerts ‘s Tagraidhean Ùra

Tha sinn gu math toilichte dà ghoireas ùra sealltainn dhaibh air Obraichean Gàidhlig, an dà chuid airson fastaichean agus airson daoine a’ sireadh obrach. We’re delighted to bring you two new features on Obraichean Gàidhlig to help both employers and job seekers.   Alerts ‘S urrainn dhuibh a-nis alert sònraichte a dhèanamh dhuibh fhèin airson […]

Barrachd… / Read More…

1 bliadhna de dh’ Obraichean Gàidhlig / 1 year of Obraichean Gàidhlig

‘S e co-latha-bhreith aig Obraichean Gàidhlig a th’ ann, ‘s sinn air a bhith air loidhne airson bliadhna, agus leis a sin tha sinn a’ cur air dòigh aithisg air na chothroman Gàidhlig tha air a bhith an sanasachd air an làrach againn bhon a thòisich sinn. Mar phàirt den aithisg, tha sinn airson ur […]

Barrachd… / Read More…