Tachartas Siuthad! 2017 Inbhir Nis / Siuthad! 2017 Inverness event

Siuthad 2017

Bidh sinn an làthair aig an tachartas Siuthad! ann an Inbhir Nis a-màireach, far am bidh sgoileirean à àrd-sgoiltean bho air feadh na Gàidhealtachd a’ tighinn airson faicinn na cothroman a th’ ann dhaibh ri linn na Gàidhlig a thaobh dreuchdan. ‘S ann aig Skills Development Scotland a tha an tachartas, agus ‘s e cothrom […]

Barrachd… / Read More…

Tachartas Dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu / Gaelic careers event at University of Glasgow

  Bidh Obraichean Gàidhlig an làthair aig an tachartas dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu Diardaoin seo tighinn (16mh den Ghearran). ‘S e tachartas glè fhiosrachail a bhios ann do dh’ oileanaich, le taisbeanaidhean bho daoine an sàs ann am margaid obrach na Gàidhlig ‘s bùth-obrach bho Angela MacKinnon (Manaidsear Tàlant aig BBC Alba) air sgilean […]

Barrachd… / Read More…

Tabhartas Maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2017-18

Tha sinn toilichte fios a’ leigeil dhuibh gu bheil sinn air tabhartas maoineachaidh a chuir a dh’ ionnsaigh an sgeama-maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig. Tha gu math pròiseil leis an làrach ‘s an t-èisneachd a th’ aige an-dràsta, le cha mhòr 100 obraichean air an sanasachd ‘on a chaidh sinn air bhog […]

Barrachd… / Read More…

Fàilte / Welcome

Fàilte chridheil oirbh do Obraichean Gàidhlig, pròiseact ùr a chaidh dhealbhachadh airson obraichean co-cheangailte ris a Ghàidhlig a chur ann an aon àite. ‘S e amas an làrach gun tèid gach obair ann an saoghal na Gàidhlig suas an seo airson gum b’ urrainn an coimhearsnachd air fad na h-obraichean fhaicinn ‘s airson ‘s gu […]

Barrachd… / Read More…