Goireasan ùra: Comharran, Mobile ‘s Embed

Tha sinn gu math toilichte trì goireasan ùra a shealltainn dhuibh a ‘s urrainn dhuibh a’ cleachdadh air Obraichean Gàidhlig a-nis.  Clàraich leinn an-diugh airson ga chleachdadh. We’re very happy to show you three new features on our site to make Obraichean Gàidhlig even better.  Sign up today to make the most out of them. […]

Barrachd… / Read More…

Obraichean Gàidhlig a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha a’ bhuidheann a tha air cùl an làraich-lìn Obraichean Gàidhlig a’ dèanamh gàirdeachas ris an naidheachd gu bheil iad air taic luach £1,115 fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig airson Obraichean Gàidhlig a ruith ’s a leasachadh thairis air a’ bhliadhna ri thighinn. ’S ann bhon stòras Taic Freumhan Coimhearsnachd a tha an t-ionmhas a’ […]

Barrachd… / Read More…

Roghainn cànan ‘s na cuairt-lìtrichean / Language choice in our newsletters

Tha e cudromach dhuinn gu bheil e cho furasta ‘sa ghabhas dhuibh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na h-obraichean Gàidhlig as ùra.  Mar sin, tha sinn a-nis a’ toirt an roghainn dhuibh eadar na chuairt-litrichean againn fhaighinn ann an Gàidhlig neo Beurla a-mhàin. Ma tha sibh a’ faighinn an cuairt-litir againn mar thà, coimhead airson an […]

Barrachd… / Read More…

Tachartas Siuthad! 2017 Inbhir Nis / Siuthad! 2017 Inverness event

Siuthad 2017

Bidh sinn an làthair aig an tachartas Siuthad! ann an Inbhir Nis a-màireach, far am bidh sgoileirean à àrd-sgoiltean bho air feadh na Gàidhealtachd a’ tighinn airson faicinn na cothroman a th’ ann dhaibh ri linn na Gàidhlig a thaobh dreuchdan. ‘S ann aig Skills Development Scotland a tha an tachartas, agus ‘s e cothrom […]

Barrachd… / Read More…

Tachartas Dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu / Gaelic careers event at University of Glasgow

  Bidh Obraichean Gàidhlig an làthair aig an tachartas dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu Diardaoin seo tighinn (16mh den Ghearran). ‘S e tachartas glè fhiosrachail a bhios ann do dh’ oileanaich, le taisbeanaidhean bho daoine an sàs ann am margaid obrach na Gàidhlig ‘s bùth-obrach bho Angela MacKinnon (Manaidsear Tàlant aig BBC Alba) air sgilean […]

Barrachd… / Read More…

Tabhartas Maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2017-18

Tha sinn toilichte fios a’ leigeil dhuibh gu bheil sinn air tabhartas maoineachaidh a chuir a dh’ ionnsaigh an sgeama-maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig. Tha gu math pròiseil leis an làrach ‘s an t-èisneachd a th’ aige an-dràsta, le cha mhòr 100 obraichean air an sanasachd ‘on a chaidh sinn air bhog […]

Barrachd… / Read More…

Fios Dùbhlachd 2016 / December 2016 Update

Leis a’ bhliadhna cha mhòr deiseil, bha sinn airson innse dhuibh mu dheidhinn an adhartas math dha-rìreabh a th’ air a bhith aig Obraichean Gàidhlig gu ruige seo ann a bhith a’ toirt àrd-ùrlar do fhastaichean ‘s luchd-tagraidh a’ tighinn còmhla leis na h-obraichean as ùra an lùib na Ghàidhlig. Tha sinn air còrr ‘s […]

Barrachd… / Read More…