Bòrd na Gàidhlig

’S e Bòrd na Gàidhlig a’ bhuidheann phoblach le uallach gus planadh a dhèanamh airson agus stiùireadh a thoirt don iomairt gus cànan is cultar na Gàidhlig a thoirt air adhart ann an Alba às leth Riaghaltas na h-Alba.

    

Chan eil dreuchdan bàna Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig an-dràsta.

There are no current Gaelic job vacancies at Bòrd na Gàidhlig.