Aithisg nan obraichean Gàidhlig 2017-18 / Gaelic jobs report 2017-18

Tha sinn gu math toilichte cur air bhog an aithisg ùr againn a’ toirt iomradh air na h-obraichean Gàidhlig a chaidh an sanasachd anns am bliadhna eadar Lùnastal 2017 agus Iuchair 2018. Tha an aithisg seo a’ sealltainn am farsaingeachd de chothroman a th’ ann gus Gàidhlig a’ cleachdadh san àite-obrach, ‘s a’ tarraing dealbh […]

Barrachd… / Read More…

Goireas Ùr: Cruthadair Cunntas-beatha

Tha sinn gu math toilichte ag ràdh gu bheil an Cruthadair Cunntas-Beatha ùr againn a-nis ri fhaighinn. ‘S urrainn dhuibh a chleachdadh airson cunntas-beatha air-loidhne a dhèanamh, a bhios feumail nuair a chuireas tu tagradh airson obair air an làrach againne neo àiteigin eile a thogras tu. Ma tha LinkedIn agaibh an-dràst, ‘s urrainn dhut […]

Barrachd… / Read More…

Obraichean Gàidhlig air geàrr-liosta nan Duaisean Gàidhlig

Tha sinn air leth phròiseil gu bheil sinn air a’ gheàrr-liosta airson na Duaisean Gàidhlig 2017. Tha sinn air a’ gheàrr-liosta airson an Duais Eaconamach na Gàidhlig, le Thorntons Investments nan luchd-urrais, ’s seo ag aithneachadh am buaidh aig Obraichean Gàidhlig air a’ choimhearsnachd Gàidhlig bhon a chaidh e air bhog an-uiridh, agus cuideachd an […]

Barrachd… / Read More…

1 bliadhna de dh’ Obraichean Gàidhlig / 1 year of Obraichean Gàidhlig

‘S e co-latha-bhreith aig Obraichean Gàidhlig a th’ ann, ‘s sinn air a bhith air loidhne airson bliadhna, agus leis a sin tha sinn a’ cur air dòigh aithisg air na chothroman Gàidhlig tha air a bhith an sanasachd air an làrach againn bhon a thòisich sinn. Mar phàirt den aithisg, tha sinn airson ur […]

Barrachd… / Read More…

Obraichean Gàidhlig a’ faighinn taic bho Bhòrd na Gàidhlig

Tha a’ bhuidheann a tha air cùl an làraich-lìn Obraichean Gàidhlig a’ dèanamh gàirdeachas ris an naidheachd gu bheil iad air taic luach £1,115 fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig airson Obraichean Gàidhlig a ruith ’s a leasachadh thairis air a’ bhliadhna ri thighinn. ’S ann bhon stòras Taic Freumhan Coimhearsnachd a tha an t-ionmhas a’ […]

Barrachd… / Read More…

Tachartas Siuthad! 2017 Inbhir Nis / Siuthad! 2017 Inverness event

Siuthad 2017

Bidh sinn an làthair aig an tachartas Siuthad! ann an Inbhir Nis a-màireach, far am bidh sgoileirean à àrd-sgoiltean bho air feadh na Gàidhealtachd a’ tighinn airson faicinn na cothroman a th’ ann dhaibh ri linn na Gàidhlig a thaobh dreuchdan. ‘S ann aig Skills Development Scotland a tha an tachartas, agus ‘s e cothrom […]

Barrachd… / Read More…

Tachartas Dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu / Gaelic careers event at University of Glasgow

  Bidh Obraichean Gàidhlig an làthair aig an tachartas dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu Diardaoin seo tighinn (16mh den Ghearran). ‘S e tachartas glè fhiosrachail a bhios ann do dh’ oileanaich, le taisbeanaidhean bho daoine an sàs ann am margaid obrach na Gàidhlig ‘s bùth-obrach bho Angela MacKinnon (Manaidsear Tàlant aig BBC Alba) air sgilean […]

Barrachd… / Read More…

Tabhartas Maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd 2017-18

Tha sinn toilichte fios a’ leigeil dhuibh gu bheil sinn air tabhartas maoineachaidh a chuir a dh’ ionnsaigh an sgeama-maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig. Tha gu math pròiseil leis an làrach ‘s an t-èisneachd a th’ aige an-dràsta, le cha mhòr 100 obraichean air an sanasachd ‘on a chaidh sinn air bhog […]

Barrachd… / Read More…