Tha sinn air leth toilichte aithisg ùr a chur air bhog a’ toirt iomradh air bliadhna de shanasan-obrach airson obraichean Gàidhlig. Lorgar còrr ‘s 250 obraichean Gàidhlig air an sanasachd air feadh na h-Alba, le tuarastalan de urrad £3 millean. Bha còrr ‘s leth de na obraichean ri fhaighinn ann an teagaisg, le àireamhan mòra […]

Read More »

‘S e co-latha-bhreith aig Obraichean Gàidhlig a th’ ann, ‘s sinn air a bhith air loidhne airson bliadhna, agus leis a sin tha sinn a’ cur air dòigh aithisg air na chothroman Gàidhlig tha air a bhith an sanasachd air an làrach againn bhon a thòisich sinn. Mar phàirt den aithisg, tha sinn airson ur […]

Read More »

Tha a’ bhuidheann a tha air cùl an làraich-lìn Obraichean Gàidhlig a’ dèanamh gàirdeachas ris an naidheachd gu bheil iad air taic luach £1,115 fhaighinn bho Bhòrd na Gàidhlig airson Obraichean Gàidhlig a ruith ’s a leasachadh thairis air a’ bhliadhna ri thighinn. ’S ann bhon stòras Taic Freumhan Coimhearsnachd a tha an t-ionmhas a’ […]

Read More »

Bidh sinn an làthair aig an tachartas Siuthad! ann an Inbhir Nis a-màireach, far am bidh sgoileirean à àrd-sgoiltean bho air feadh na Gàidhealtachd a’ tighinn airson faicinn na cothroman a th’ ann dhaibh ri linn na Gàidhlig a thaobh dreuchdan. ‘S ann aig Skills Development Scotland a tha an tachartas, agus ‘s e cothrom […]

Read More »

  Bidh Obraichean Gàidhlig an làthair aig an tachartas dreuchdan Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu Diardaoin seo tighinn (16mh den Ghearran). ‘S e tachartas glè fhiosrachail a bhios ann do dh’ oileanaich, le taisbeanaidhean bho daoine an sàs ann am margaid obrach na Gàidhlig ‘s bùth-obrach bho Angela MacKinnon (Manaidsear Tàlant aig BBC Alba) air sgilean […]

Read More »

Tha sinn toilichte fios a’ leigeil dhuibh gu bheil sinn air tabhartas maoineachaidh a chuir a dh’ ionnsaigh an sgeama-maoineachaidh Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig. Tha gu math pròiseil leis an làrach ‘s an t-èisneachd a th’ aige an-dràsta, le cha mhòr 100 obraichean air an sanasachd ‘on a chaidh sinn air bhog […]

Read More »

Leis a’ bhliadhna cha mhòr deiseil, bha sinn airson innse dhuibh mu dheidhinn an adhartas math dha-rìreabh a th’ air a bhith aig Obraichean Gàidhlig gu ruige seo ann a bhith a’ toirt àrd-ùrlar do fhastaichean ‘s luchd-tagraidh a’ tighinn còmhla leis na h-obraichean as ùra an lùib na Ghàidhlig. Tha sinn air còrr ‘s […]

Read More »

Tha mìos soirbheachail eile air a bhith againn aig Obraichean Gàidhlig, le 19 obraichean ùra air an làrach tron t-Sultain. Tha sinn cuideachd gu math toilichte gu bheil barrachd ‘s barrachd a’ leantainn na cunntasan Twitter ‘s Facebook againn leis an àireamh airson an dà chuid dhiubh a’ dol am meud 79% ‘s 44% fear […]

Read More »