Embed

Thoiribh taic ri Obraichean Gàidhlig le bhith a’ sealltainn na obraichean as ùra air an làrach agaibh! Taghadh na seòrsaichean obrach a tha sibh airson a’ sealltainn gu h-ìosal, an uair sin dèan an còd airson an widget. ‘S urrainn dhuibh an còd sin a chuir air duilleag sam bith air do làrach ‘s bidh na obraichean ùra ri fhaighinn ann gu automataigeach.

Support Obraichean Gàidhlig by showing the latest Gaelic jobs on your site! Pick the types of job that you’d like to show below, and then generate the code for the widget.  You can then place that code on any page on your site and the latest jobs will appear in it automatically.


Preview

Code