Goireasan / Resources

Tha tòrr goireasan feumail ri fhaighinn air an làrach-lìn airson obraichean a’ lorg agus airson tagraichean a chur a-steach.

Feumaidh tu cunntas a’ chlàradh airson na goireasan seo a chleachdadh, ach tha seo saor an-asgaidh.

Gheibhear goireasan den a leithid:

  • Rabhaidhean – Gheibh thu fios as ùr tro phost-d air na dreuchdan as ùire a thèid a chur ris an làrach-lìn. Faodaidh tu taghadh a dhèanamh air an seòrsa dreuchdan anns a bheil ùidh agad airson am fios as freagarraiche fhaighinn.
  • Cruthaich cunntas-beatha – Faodaidh tu cunntas-beatha a chruthachadh dhut fhèin air an làrach-lìn leis an goireas seo. Faodaidh tu an uair sin an cunntas-beatha sgaoileadh air no tagradh a dhèanamh airson dreuchd leis.
  • Tasglann – Dèan rannsachadh air seann sanasan-obrach leis an tasglann againn a tha dol air ais gu 2016.

There are lots of useful resources available on this site to find work and to apply for jobs.

You need to register an account on the site to use these resources, but this is free.

You can use the following resources:

  • Alerts – Get the latest information via email for the newest job positions added to the website. You can choose what type of posts you are interested in to get the most appropriate info.
  • CV Builder – You can create a CV for yourself on the site with this resource. You can then share your CV or use it to make job applications.
  • Archive – Research old job advertisements with our archive going back to 2016.