Teacher of Gaelic

  • Làn-thìde / Full-time
  • Gilcomstoun School, Aberdeen, AB10 1PG
  • Posted 8 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £26,697 - £40,206 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website aberdeenccAberdeen City Council
Gilcomstoun School

Rùn na h-Obrach / Job Purpose:

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a lìbhrigeadh do sgoilearan sònraichte agus cur ri beatha proifeiseanta, corporra na sgoile ann an co-obrachadh ri sgoilearan, luchd-obrach agus buidhnean freagarrach bhon taobh a-muigh am broinn aontachaidh an SNCT

To deliver quality Gaelic medium education to assigned pupils and contribute to the professional, corporate life of the school in relation to pupils, staff and appropriate external bodies within the agreements of the SNCT

Feumalachdan / Requirements

Feumaidh an neach-obrach iad seo co-dhiù:

Teisteanas teagaisg freagarrach

Làn clàradh leis an GTC (Alba) anns a’ chuspair/roinn freagarrach, neo comasach air seo fhaighinn

Ball den sgeama PVG – Ag obair le Clann

The post holder needs to hold as a minimum:

Appropriate teaching qualification

Full GTC (Scotland) registration in the appropriate subject/sector, or be eligible for such registration

PVG scheme membership – Working with Children

A’ GLUASAD GU ÀITE ÙR / RELOCATION

Tha pasgan gluasad tarraingeach ann dhan tagraiche shoirbheachail ma dh’fheumas iad imrich a dhèanamh bhon phrìomh àite-fuirich aca gus an obair seo a dhèanamh. Feumar gluasad gu àite a tha taobh a-staigh astar siubhail reusanta bhon àite-obrach. Aig an àm seo, tha an sgeama a’ tairgsinn suas ri £8,000 (a’ gabhail a-steach VAT) a thèid a phàigheadh air stèidh ath-phàighidh.

An attractive relocation package is available to the successful candidate if they are required to relocate their primary residence to fulfil this role. Relocation must be within a reasonable commuting distance to the workplace. Currently, the scheme offers a max of £8,000 (inc VAT) paid on a reimbursement basis

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.