Teacher of Gaelic (x2)

 • Làn-thìde / Full-time
 • Gilcomstoun School, Aberdeen, AB10 1PG
 • Posted 1 year ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: £22,866 - £36,480 p.a.
 • Cùmhnant / Contract: Permanent
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
 • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website aberdeenccAberdeen City Council
Gilcomstoun School

Job Description

Before applying for this job, it is important that you read the Applicant Guidance by clicking on this link and the Job Profile attached. These explain the job role and the type of person we’re looking for.

Location:  Gilcomstoun School

Duration:  Permanent, Full Time x 2

RELOCATION / A’ GLUASAD GU ÀITE ÙR

An attractive relocation package is available to the successful candidate if they are required to relocate their primary residence to fulfil this role. Relocation must be within a reasonable commuting distance to the workplace. Currently, the scheme offers a max of £8,000 (inc VAT) paid on a reimbursement basis.

Tha pasgan gluasad tarraingeach ann dhan tagraiche shoirbheachail ma dh’fheumas iad imrich a dhèanamh bhon phrìomh àite-fuirich aca gus an obair seo a dhèanamh. Feumar gluasad gu àite a tha taobh a-staigh astar siubhail reusanta bhon àite-obrach. Aig an àm seo, tha an sgeama a’ tairgsinn suas ri £8,000 (a’ gabhail a-steach VAT) a thèid a phàigheadh air stèidh ath-phàighidh.

INCENTIVE / CULAIDH-BHROSNACHAIDH

Successful candidates may be eligible for the Aberdeen City Teacher Recruitment Incentive Scheme

Dh’fhaodte gum bi tagraichean soirbheachail ion-roghnach airson taic bho Sgeama Culaidh-bhrosnachaidh Trusaidh Luchd-teagaisg aig Baile Obair Dheathain

Job Purpose / Rùn na h-Obrach

To deliver quality Gaelic medium education to assigned pupils and contribute to the professional, corporate life of the school in relation to pupils, staff and appropriate external bodies within the agreements of the SNCT

Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a lìbhrigeadh do sgoilearan sònraichte agus cur ri beatha proifeiseanta, corporra na sgoile ann an co-obrachadh ri sgoilearan, luchd-obrach agus buidhnean freagarrach bhon taobh a-muigh am broinn aontachaidh an SNCT

Requirements

The post holder needs to hold as a minimum:

 • Appropriate teaching qualification
 • Full GTC (Scotland) registration in the appropriate subject/sector, or be eligible for such registration
 • PVG scheme membership – Working with Children

Feumaidh an neach-obrach iad seo co-dhiù:

 • Teisteanas teagaisg freagarrach
 • Làn clàradh leis an GTC (Alba) anns a’ chuspair/roinn freagarrach, neo comasach air seo fhaighinn
 • Ball den sgeama PVG – Ag obair le Clann

Responsibilities

Thathar an dùil gun seall an neach-obrach gu bheilear/The post holder is expected to demonstrate:

Fileanta ann an sgriòbhadh Gàidhlig agus Gàidhlig labhairteach/Fluency in written and spoken Gaelic

Comasach air a’ churraicealam slàn a theagasg tro mheadhan na Gàidhlig a-rèir cuspair neo roinn, agus comasach an curraicealam a leasachadh/Ability to teach the full curriculum through the medium of Gaelic in the relevant subject or sector, and to develop the curriculum

Comasach air clasaichean a stiùireadh agus an cur air dòigh tro phlanadh agus ullachadh ann an teagasg agus ionnsachadh/Ability to manage and organise classes through planning and preparing for teaching and learning

Comasach air adhartas sgoilearan a mheasadh, a chlàradh agus aithris air airson cur ri raon de dòighean obrach teagaisg agus ionnsachaidh/Ability to assess, record and report on the work of pupils’ progress to inform a range of teaching and learning approaches

Comasach air sgoilearan ullachadh airson deuchainnean agus teisteanasan, agus ma dh’fheumar a dhèanamh, a’ cuideachadh len an rianachd/Ability to prepare pupils for examinations and qualifications and where required, assist with their administration

Comasach air cur ri deagh rianachd agus feumalachdan farsaing na sgoile /Ability to contribute towards good order and the wider needs of the school

Comasach air cur ris an sgoil agus planadh comhairle agus pròiseas leasachaidh/Ability to contribute to the school and council planning and improvement processes

Comasach air eòlas agus sgilean a ghlèidheadh agus a leasachadh agus cur ri leasachadh proifeiseanta an luchd-obrach, a’ gabhail a- steach tidsearan ùra agus oileanaich/Ability to maintain and develop knowledge and skills and contribute to the professional development of colleagues including probationary and student teachers

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.