Early Years Practitioner (GME)

 • Pàirt-thìde / Part-time
 • Gilcomstoun School, Aberdeen, AB10 1PG
 • Posted 5 months ago
 • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
 • Tuarastal / Salary: £13.27 - £15.12 per hour
 • Cùmhnant / Contract: Permanent
 • Uairean san seachdain / Hours per week: 18.5

Làrach-lìn / Website aberdeenccAberdeen City Council
Gilcomstoun School

Adhbhar na h-Obrach / Job Purpose

A bhith ag obair gu h-èifeachdach mar bhall de sgioba na sgoil-àraich, gus seirbheis ionnsachadh tràth is cùram chloinne a thoirt seachad gus na feumalachdan aig clann fa leth agus an teaghlaichean a choileanadh, a’ coimhead às dèidh an sunnd agus a’ cur piseach air toraidhean airson na cloinne agus an cuid theaghlaichean.

To work as an effective member of the nursery team, to deliver a flexible, high quality early learning and childcare service in order to meet the individual needs of children and their families ensuring their wellbeing and improving the outcomes for children and their families.

Feumalachdan airson na h-obrach  / Requirements of the Job

Aig a’ char as lugha, feumaidh na leanas a bhith aig an neach a gheibh an obair seo
The post holder needs to hold as a minimum:

 • HNC ann am Foghlam Tràth is Cùram Chloinne/S/NNEB NVQ Ìre 3 ann an Leasachadh is Cùram Cloinne no teisteanas co-ionann
  HNC Early Education and Childcare /S/NVQ Level 3 Children’s Care and Development NNEB or equivalent
 • A bhith clàraichte le SSSC no comas clàradh leotha
  Registration with or eligibility to register with SSSC
 • Ballrachd PVG airson Obair Riaghlaichte le Clann agus/no le Inbhich Dhìonta, no a bhith deònach seo fhaighinn mus tèid an obair a thairgsinn gu foirmeil
  PVG Membership for Regulated work with Children and/or Protected Adults or willingness to obtain prior to a formal offer of employment being made.

Sgilean is comasan sònraichte airson na h-obrach seo / Job specific skills and competencies

Bu chòir na sgilean is comasan seo a bhith aig an neach a gheibh an obair
The post holder is expected to demonstrate:

 • Comas ceangal a dhèanamh ri clann, pàrantan, luchd-cùraim agus co-obraichean proifeiseanta eile
  Ability to relate to children, parents, carers and other professional colleagues.
 • Comas a bhith a’ measadh leasachadh na cloinne agus a bhith a’ planadh gus an ionnsachadh aca a thoirt air adhart ann an dòigh a bheir brosnachadh dhan chloinn
  Ability to assess children’s development and to plan to extend their learning in a way that motivates children
 • Comas a bhith a’ conaltradh gu h-èifeachdach. Bidh seo a’ gabhail a-steach conaltradh labhairteach, neo-labhairteach is sgrìobhte
  Ability to communicate effectively. This will include non verbal, verbal and written forms of communication
 • Mothachail is math air èisteachd
  A good observer and listener.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.