Manaidsear

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Stornoway
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Dependent on experience
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Acair is looking for a Manager to lead the team, which is based in Stornoway, Isle of Lewis. The business is a registered charity which produces a range of Gaelic and English publications under the direction of a Board of Trustees.

You will understand the role of publishing in the context of Scottish Government Gaelic Policy, Highlands & Islands culture and heritage as well as being passionate about Gaelic literature.

You will have strong leadership and networking skills with a creative approach to the business, making best use of the skilled and experienced team at Acair.

You will understand the process of producing new publications, including creating contractual relationships with authors, freelancers and funding organisations, as well as sales and marketing expectations.

This is a permanent post and the Board of Acair take a flexible approach to part-time working to secure the right candidate for the role of Manager. The salary will therefore reflect experience and skills and will be in the range of £38k to £42k pro rata. There will be a handover period with the current postholder to allow for a smooth transition.

Closing date for applications:  24th May 2021

How to apply: Download the application form.

For more information on the job please contact the current post holder, Agnes Rennie, at agnes@acairbooks.com or by phone on 07825681738.

Manaidsear

Tha Acair a’ sireadh Manaidsear airson an sgioba a stiùireadh. Tha an Companaidh Acair, na Charthannas Clàraichte, stèidhichte ann an Steòrnabhagh an Eilean Leòdhais. Tha Acair a’ foillseachadh leabhraichean ann an Gàidhlig agus ann am Beurla agus ag obair bho stiùir Bòrd Urrasairean.

Tha feum a bhith tuigseach air an àite a th’ aig foillseachadh ann an dàimh ri Poileasaidh Gàidhlig Riaghaltas na h-Alba agus ann an cultar agus dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air a bhith air leth dealasach mu litreachas na Gàidhlig.

Tha feum air sgilean stiùiridh agus sgilean lìonraidh làidir le dòigh-obrach cruthachail a thaobh a’ ghnìomhachais, a’ dèanamh an fheum as fheàrr den sgioba sgileil agus eòlach a th’ aig Acair.

Tha feum air tuigsinn air a’ phròiseas airson a bhith a’ foillseachadh leabhraichean ùr, a’ dèiligeadh ri cùmhnantan agus a’ dèanamh dàimhean le ùghdaran, luchd-obrach sa ghnìomhachas agus buidhnean maoineachaidh. Tha smachd agus comasan làidir a thaobh gnìomhachas reic agus margaidheachd riatanach.

Is e dreuchd maireannach a tha seo agus tha Bòrd Acair a’ cleachdadh dòigh-obrach sùbailte a thaobh obair pàirt-ùine gus an tagraiche ceart fhaighinn airson dreuchd a’ Mhanaidseir. Mar sin bidh an tuarastal a rèir eòlais agus sgilean aig ìre pàighidh eadar £38k agus £40k pro rata. Tha cothrom ann a bhith ag obair còmhla ris an neach a tha san dreuchd an-dràst gus eòlas fhaighinn air an obair.

Ceann-latha airson tagraidhean: 24 Cèitean 2021
Airson tagradh a dheànamh: Gheibhear foirm tagraidh an seo.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun obair cuiribh fios gu Agnes Rennie, an neach-obrach a tha san dreuchd an-dràst, air agnes@acairbooks.com no air a’ fòn air 07825681738.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.