Oifigear Thachartasan agus Conaltraidh Digiteach.

  • Làn-thìde / Full-time
  • Sùbailte / Flexible
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £25,801-£28,785
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • April 16, 2021

Làrach-lìn / Website nationalmodAn Comunn Gaidhealach

Is e An Comunn Gàidhealach a bhios ag eagrachadh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail, prìomh shubhachais air cànan, ceòl agus cultar na Gàidhlig. Tha am Mòd a’ comharrachadh cànan, cultar agus na h-Ealain Ghàidhlig, ag adhartachadh a buntainneas agus a luach ann an Alba nua-aimsireil.

Leasaichidh an dreuchd seo com-pàirteachadh luchd-ùidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich a thaobh a’ Mhòid Nàiseanta Rìoghail. Bidh an neach comasach ann an teicneòlas agus ùr-ghnàthach ann an cruthachadh agus roinn susbaint bhuntainnich, agus cuiridh iad taic ri lìbhrigeadh an tachartais le bhith a’ cuideachadh san eagrachadh agus san adhartachadh aige. Tha an dreuchd seo ga tabhann fo chùmhnant ùine shuidhichte.

Bidh an tagraiche soirbheachail ag obair 35 uair a thìde san t-seachdain agus cunntachail do dh’Àrd-Oifigear a’ Chomuinn Ghàidhealaich.

 

An Comunn Gàidhealach are the organisers of The Royal National Mòd, Scotland’s premier celebration of the Gaelic language, music, and culture. The Mòd celebrates the Gaelic language, culture, and arts, promoting its relevance and value in modern Scotland.

This post will develop An Comunn Gàidhealach’s stakeholder engagement in relation to The Royal National Mòd.  The individual will have proven technical ability and experience in innovative preparation and sharing of relevant content and will support the delivery of the event by assisting in its organisation and promotion.

The successful candidate will work 35 hours per week and shall be responsible to An Comunn Gàidhealach’s Chief Executive.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Foirm Iarrtais.pdf
Job Description.pdf
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.