Buill Comataidh na h-Òigridh (x6)

  • Temporary
  • Anywhere
  • Posted 3 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: Saor-thoileach
  • Contract: 4 coinneamhean
  • Gaelic Essential

Website RoyalNationalMod An Comunn Gàidhealeach

Tha An Comunn toilichte innse dhuibh mun Chomataidh ùr againn a tha gu bhith stèidhte mar phàirt de Bhliadhna na h-Òigridh 2018 ann an Alba.

Tha sinn a’ lorg 6 inbheach òg eadar 16-26 bliadhna dh’ aois airson a bhith air a’ Chomataidh ùr Gàidhlig againn. ‘S e deagh chothrom a tha seo dha òigridh am beachdan a chur air adhart.

Gheibh sibh barrachd fiosrachadh gu h-ìosal.

Cuiribh fios gu Alison Bruce aig alison@ancomunn.co.uk ma tha ceist sam bith agaibh.

Ceann-latha: Diluain 2 Giblean, 12f.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.