Oifigear Leasachaidh

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • Glaschu, Glasgow
  • Posted 7 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £12,000 - £16,000
  • Cùmhnant / Contract: Permanent

Tha An Lòchran, am prìomh bhuidheann airson Ealain is Cultar na Gàidhlig ann an Glaschu, a’ sireadh oifigear leasachaidh eòlach, le Gàidhlig, gus am buidheann a stiùireadh na phrìomh dhleastanas ann an adhartachadh is leasachadh Ealain is Cultar na Gàidhlig ann an Glaschu, agus a’ cuideachadh le modhan co-obrachail a stèidheachadh ’s a chumail suas le buidhnean leasachaidh Gàidhlig eile agus le buidhnean ealain nàiseanta.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.