Oifigear Adhartachaidh na Gàidhlig (Gaelic Outreach Officer)

Làrach-lìn / Website /HistoricEnvScotlandHistEnvScotÀrainneachd Eachdraidheil Alba (Historic Environment Scotland)

Latha dùnaidh: 6 Màrt 2024 aig meadhan-latha

Tapadh leat airson ùidh a nochdadh ann an dreuchd Oifigear Adhartachaidh na Gàidhlig (Gaelic Outreach Officer) aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba (HES). Bidh an dreuchd stèidhichte ann an Dùn Èideann, Gearastan Deòrsa (Inbhir Nis) no Sruighlea le obair ioma-dhòigheach. Is e dreuchd mhaireannach le peinnsean a tha seo.

Tha HES dealasach a thaobh dèanamh cinnteach gum bi Gàidhlig seasmhach ann an Alba san àm ri teachd. Is e cothrom brosnachail a tha seo air taic a chur ri lìbhrigeadh ar Plana Gàidhlig le bhith a’ leasachadh agus a’ co-òrdanachadh diofar phròiseactan is ghnìomhachdan fo ar cinn-uidhe adhartachaidh. Gus a bhith soirbheachail, bidh tu fileanta sa Ghàidhlig le dealas agus eòlas dearbhte ann an adhartachadh na Gàidhlig.

Tha sinn a’ cur fàilte air tagraidhean don dreuchd seo ann an Gàidhlig no Beurla.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh is faodaidh tu tagradh air-loidhne le tadhal air an làraich-lìn againn https://applications.historicenvironment.scot/

—-

Thank you for your interest in the post of Oifigear Adhartachaidh na Gàidhlig (Gaelic Outreach Officer) with Historic Environment Scotland (HES). The post will be based at either Edinburgh, Fort George (Inverness) or Stirling with hybrid working. This is a permanent  and pensionable appointment.

HES is committed to ensuring that Gaelic has a sustainable future in Scotland. This is an exciting opportunity to support the delivery of our Gaelic Language Plan by developing and coordinating various projects and activities under our outreach objectives. To be successful you will be a fluent Gaelic speaker with a proven commitment and experience in championing Gaelic.

We welcome applications for this role in English or Gaelic.

You can find more information and apply on-line by visiting our website at https://applications.historicenvironment.scot/

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://applications.historicenvironment.scot →