Researcher BBC ALBA CHILDREN’S

  • Làn-thìde / Full-time
  • Glaschu, Glasgow
  • Posted 1 month ago
  • Tuarastal / Salary: £24,300 - £28,953
  • Cùmhnant / Contract: 8 miosan
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum

Làrach-lìn / Website BBC Gaelic

BBC ALBA

Tha CBeebies ALBA a’ sireadh neach-rannsachaidh a tha dealasach agus easgaidh. San dreuchd seo, bidh agad ri sgriobtaichean a sgrìobhadh  agus stuthan a rannsachadh a tha cruthachail agus tarraingeach do chloinn. Bidh pàirt chudromach agad san sgioba agus bidh agad ri beachdan a leasachadh airson stiùidiothan chloinne. Bidh agad ri obrachadh còmhla ri bun-sgoiltean agus sgoiltean àraich agus bruidhinn ruitha mun obair a tha sinn dèanamh. Tha e riatanach gu bheil thu fileanta sa Ghàidhlig.

Tha sinn ag obrachadh còmhla ri sgeama EXTEND BBC  ach tha an sanas seo fosgailte chun a h-uile neach le ùidh obrachadh sna meadhanan.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://careers.bbc.co.uk →