Researcher

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Stornoway
  • Posted 2 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: Within BBC Banding
  • Cùmhnant / Contract: 5 months
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 28
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

BBC

Main Responsibilities
A’ lorg, a’ rannsachadh agus a’ leasachadh bheachdan topaigeach airson radio, air-loidhne agus na meadhanan sòisealta.
A’ toirt taic do phròiseactan mar a tha dhìth air riochdairean
A’ clàradh ‘s a’ gearradh stuth sa studio ‘s air a’ bhlàr a-muigh airson radio, air-loidhne ‘s na meadhanan sòisealta.
A’ cur taic ri leasachadh BBC Radio nan Gàidheal ann an difir roinnean.
Identifying, researching and developing topical content for linear, digital and social media platforms.
Providing support to the production as requested by the Producer
Recording and editing material on location and in the studio for a variety of platforms
Contributing to the development of BBC Radio Nan Gàidheal programmes across genres.
Are you the right candidate?
Fileanta ann an labhairt agus sgrìobhadh sa Ghàidhlig
Mion-eolach agus dìoghrasach mu choimhearsnachd agus cultur na Gàidhlig
Ùidh mhòr agad ann an gnothaichean làitheil, na h-ealain, saoghal na meadhanan agus dòigh-beatha a’ là an-diugh.
Eòlas farsaing agus tuigs’ agad air na meadhanan sòisealta agus comasach air stuth air an son a chruthachadh
Comas airson clàradh agus gearradh stuth airson radio agus na meadhanan sòisealta.
Rianail, math air planadh agus air cùisean a chuir air dòigh, air cumail ri cinn-là agus mionaideach nan obair.
Cead dràibhidh.
Fluent in spoken and written Gaelic.
A passion for and in-depth knowledge of the Gaelic community and culture
A keen interest in current affairs, arts, media and lifestyle issues.
A good knowledge and understanding of social media platforms and experience in content creation.
Aptitude for multi-media recording and editing for radio and for social media.
Effective in planning and organisational skills, working to deadlines and attention to detail
A full UK driving licence.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://careerssearch.bbc.co.uk →