Production Assistant/ Office Runner

  • Làn-thìde / Full-time
  • Glasgow
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £450 per week
  • Cùmhnant / Contract: 3 month subject to potential extension
  • Uairean san seachdain / Hours per week: approx. 40
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website Beezr Studios Limited

Independent Television Production

Tha Beezr Studios a bhios a’ riochdachadh sàr-shusbaint do chraoladairean Lìonra agus BBC ALBA a’ sireadh Neach-taic Riochdachaidh/Neach-ruithe Oifis airson an sgioba aca.  Thatar a sùileachadh gum bi an neach a shoirbhicheas ag obair thairis air farsaingeachd stuth, agus nam measg sin bidh stuth beò, ceòl, fòrmatan agus aithriseachd. Tha sinn a’ sireadh neach aig a bheil ùidh barrachd ionnsachadh agus sgilean adhartachadh ann an dreuchdan Co-òrdanaiche Riochdachaidh/Manaidsear Riochdachaidh sa ghnìomhachas.

Cuiribh ur cunntas-beatha ann am post-dealain gu jobs@beezr.tv a’ dèanamh ùr faotainneachd soilleir agus cuiridh sinn fios thugaibh ma bhios sibh air geàrr-liosta nan agallamhan. Bidh tagraidhean a ’dùnadh aig meadhan-latha 1 Samhain

Bidh an dreuchd air teirm-shuidhichte a mhaireas trì mìosan, le comas sin a bhith air a leudachadh. Ma tha sibh den bheachd gun tèid agaibh air na sgilean agus na buadhan a leanas a thoirt chun an sgioba againn, tha sinn airson cluinntinn bhuaibh.

 

Tha Prìomh Riatanasan na h-Obrach a’ gabhail a-steach:

·         Tha eòlas ann an riochdachadh mheadhanan, chraolaidh no shusbainte ion-mhainnaichte.

·         Fileanta ann an Gàidhlig – air leth ion-mhiannaichte

·         Gabhail gu luath ri bhith mar bhall de sgioba agus obrachadh gu còrdail le raon farsaing de dhaoine.

·         Comasach air deagh obair a dhèanamh ann an co-obrachadh agus fa leth.

·         Sgilean eagrachaidh làidir.

·         Dearbhadh air comas obrachadh fo ur stiùir fhèin agus gnìomhan a thoirt gu co-dhùnadh.

·         Deònach ionnsachadh bho phroifeiseantaich le eòlas agus comasach air gabhail ri stiùireadh.

·         Deònach siubhail air feadh Alba far am bi feum air.

·         Dealasach mu bhith a’ toirt bheachdan, thaobhan agus sheallaidhean ùra gu obair riochdachaidh.

·         Fìor dheagh sgilean conaltraidh agus comasach air bannan deimhinneach a dhèanamh le daoine air an taobh a-staigh agus an taobh a-muigh, dàimhean a stèidheachadh gu luath, fiosrachadh is beachdan a cho-roinn agus co-obrachadh le gach ball den sgioba.

·         Sgilean coimpiutair (Mac & PC)

·         Tha cead-dràibhidh ion-mhionnaichte.

Tha Beezr Studios Limited ag aithneachadh an luach taiceil a tha ann an iomadachd agus a’ brosnachadh co-ionannachd.

Tha sinn a’ fàilteachadh agus a’ brosnachadh tagraidhean obrach bho dhaoine anns a h-uile suidheachadh.

Applications in English please

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.