Oifigear-taic Conaltraidh

  • Làn-thìde / Full-time
  • Anywhere
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £23,344 - £24,909 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Oifigear-taic Conaltraidh.

Tha conaltradh èifeachdach riatanach do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ coileanadh nan amasan aige, a’ dèanamh cinnteach gun tig a’ Ghàidhlig agus cultar na Gàidhlig am feabhas ann an Alba.

Thathas ag amas gum bi an t-oifigear an urra ri taic a chumail ri deagh chonaltradh taobh a-staigh na buidhne agus leis a’ mhòr-shluagh mu dheidhinn obair a’ Bhùird agus leasachadh na Gàidhlig anns an fharsaingeachd.

Bu chòir iarrtasan agus foirm sgrùdadh co-ionnanachd chothroman a chur gu corporra@gaidhlig.scot.

Ceann-là airson iarrtasan – 5f, Diluain 15 Màrt 2021

Thèid agallamhan a chumail air Microsoft Teams air Diciadain 24 Màrt 2021.

Tha tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn na dreuchd ri fhaighinn gu h-ìosal.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

Oifigear taice Conaltraidh_MART 2021.pdf

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.