Neach-taice Thràth bhliadhnaichean

  • Làn-thìde / Full-time
  • Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar, Fort William
  • Posted 11 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £21,769 - £23,409 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Neach-taice Thràth bhliadhnaichean airson sgìrean Loch Abar is Earra Ghàidheal is Bhòid.

Bidh an neach soirbheachail an urra ri fiosrachadh a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0-5 thràth-bhliadhnaichean mu bhogadh cànain sa Ghàidhlig agus comhairle a thoirt mu rianachd co-cheangailte ri ruith buidheann tràth-bhliadhnaichean Gàidhlig.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, faicibh an tuairisgeul obrach an cois an t-sanais seo.

Gus cur a-steach airson na dreuchd seo, feuch gun cuir sibh foirm-iarrtais agus foirm-sgrùdaidh co-ionannachd chothroman gu corporra@gaidhlig.scot ro 17:00 air Diciadain 07/08/2019.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.