Ceann Chùisean Conaltraidh is Follaiseachd

Tha Bòrd na Gàidhlig an-diugh a’ foillseachadh shanasan airson na dreuchd, Ceann Chùisean Conaltraidh is Follaiseachd.

Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh ro-innleachd conaltraidh is margaidheachd a’ Bhùird, agus a’ stiùireadh mar a thèid fear de na ceithir prìomhachasan sa Phlana Chorporra 2018-23 aig a’ Bhòrd a chur an gnìomh.

Tha am Bòrd a’ sireadh cuideigin le sàr sgilean ann an conaltradh agus margaidheachd gus am prìomhachas seo a thoirt gu buil.  A bharrachd air sin, bidh an neach soirbheachail a’ cuideachadh le bhith a’ sgaoileadh fiosrachadh air obair Bhòrd na Gàidhlig tro chonaltradh taobh a-muigh agus taobh a-staigh na buidhne.

Gheibhear tuairisgeul obrach agus foirmichean-iarrtais ‘s cothroman co-ionnanachd gu h-ìosal.

Feumar tagraidhean airson na h-obrach a chur gu corporra@gaidhlig.scot ro 5.00f, Diluain 24mh An Sultain 2018. Tha an tuarastal aig an sgèile C1, a tha a’ tòiseachadh aig £46,889.

Ma tha sibh airson barrachd ionnsachadh mun dreuchd agus bruidhinn mu deidhinn gu neo-fhoirmeil, cuiribh fios dhan Cheannard, Shona NicIllinnein aig shona@gaidhlig.scot

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.