Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

  • Làn-ùine / Full-time
  • Great Glen House, Leachkin Road, Inverness
  • Posted 5 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £60,379 - £69,690 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig.  Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh poileasaidh foghlaim is ionnsachaidh a’ Bhùird, a’ comhairleachadh an Riaghaltais agus ag obair gu dlùth còmhla ri ùghdarrasan ionadail agus buidhnean-lìbhrigidh eile airson amasan a’ Bhùird a thaobh foghlaim is ionnsachaidh a choileanadh.  ’S e obair glè inntinneach a tha seo, far am bi an neach ag obair le ùghdarrasan ionadail air feadh na h-Alba, is le buidhnean foghlaim eile.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, faicibh an tuairisgeul obrach an cois an t-sanais seo.

Gus cur a-steach airson na dreuchd seo, feuch gun cuir sibh foirm-iarrtais agus foirm-sgrùdaidh co-ionannachd chothroman gu corporra@gaidhlig.scot ro 17:00 air Diluain 22 Dàmhair 2018.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.