Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig

  • Làn-ùine / Full-time
  • Great Glen House, Leachkin Road, Inverness
  • Posted 3 months ago
  • Tuarastal / Salary: £60,379 - £69,690 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Maireannach
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • October 22, 2018

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ sireadh Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig.  Bidh an neach soirbheachail a’ stiùireadh poileasaidh foghlaim is ionnsachaidh a’ Bhùird, a’ comhairleachadh an Riaghaltais agus ag obair gu dlùth còmhla ri ùghdarrasan ionadail agus buidhnean-lìbhrigidh eile airson amasan a’ Bhùird a thaobh foghlaim is ionnsachaidh a choileanadh.  ’S e obair glè inntinneach a tha seo, far am bi an neach ag obair le ùghdarrasan ionadail air feadh na h-Alba, is le buidhnean foghlaim eile.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, faicibh an tuairisgeul obrach an cois an t-sanais seo.

Gus cur a-steach airson na dreuchd seo, feuch gun cuir sibh foirm-iarrtais agus foirm-sgrùdaidh co-ionannachd chothroman gu corporra@gaidhlig.scot ro 17:00 air Diluain 22 Dàmhair 2018.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.