Oifigear-taic Conaltraidh

  • Sealach / Temporary
  • Great Glen House, Leachkin Road, Inverness
  • Posted 3 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £23,344 – £24,909 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: 6 mìosan
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 37
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha conaltradh èifeachdach riatanach do Bhòrd na Gàidhlig ann a bhith a’ coileanadh nan amasan aige, a’ dèanamh cinnteach gun tig a’ Ghàidhlig agus cultar na Gàidhlig am feabhas ann an Alba.  Thathas ag amas gum bi an t-oifigear an urra ri taic a chumail ri deagh chonaltradh taobh a-staigh na buidhne agus leis a’ mhòr-shluagh mu dheidhinn obair a’ Bhùird agus leasachadh na Gàidhlig anns an fharsaingeachd.

Ceann-latha agus ceann-ama airson iarrtasan:

Diluain 27 Iuchar 2020, 5f

Ceann-latha agus àite airson agallamhan:

Dihaoine 07 Lùnastal 2020 air-loidhne tro Microsoft TEAMS

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.