Neach-taic Dealbhaidh Ghrafaigich & Mheadhanan Sòisealta

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Remote
  • Posted 1 month ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £200 gach latha (1-3 latha gach mìos)
  • Cùmhnant / Contract: 2 gu 11 mìosan.
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 6
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website Bothan Dhùn Èideann

Oidhche Gàidhlig Dhùn Èideann

Tha sinn glè thoilichte cuireadh a thoirt do thagraidhean airson dreuchd Neach-taic Dealbhaidh Ghrafaigich & Mheadhanan Sòisealta aig Bothan. ’S e cothrom air leth a tha seo do dhealbhaiche dealasach agus sgileil, le dealas làidir don Ghàidhlig, a thighinn còmhla ris an sgioba againn agus a bhith a’ cuideachadh ri margaidheachd air a’ phrògram chliùiteach againn airson 2024 a stiùireadh, a’ gabhail a-steach an Tachartas 21mh Ceann-bliadhna againn.

Cuidichidh an Neach-taic Dealbhaidh Ghrafaigich agus Mheadhanan Sòisealta ri bhith dèanamh cinnteach à seasmhachd agus cothroman fàis brannd Bothan ann an co-theacsa ar lìonraidhean ann an Dùn Èideann, a’ saoradh àite cudromach don chomataidh airson leasachaidhean eile a dhèanamh air a’ bhuidheann gu h-iomlan. Bidh thu a’ cleachdadh Gàidhlig airson a h-uile pìos obrach; bheir a’ chomataidh diofar sheòrsaichean taic dhut.

Bidh an dreuchd a’ gabhail a-steach a bhith a’ cruthachadh dhealbhaidhean sa Ghàidhlig agus a’ dèanamh cinnteach gum bi iad air an sgaoileadh ann an deagh àm don phoball tro na diofar shianalan againn, a rèir clàr-ama a’ Chathraiche agus an Neach-taic Co-òrdanachaidh airson na bliadhna. Bidh an obair agad na h-eileamaid dheatamach den bhliadhna againn air Ceann-bliadhna 2024, a dh’fhaodadh aire nam meadhanan nàiseanta is eadar-nàiseanta a tharraing.

Feumaidh sinn tagraiche aig a bheil deagh mhothachadh lèirsinneach air a’ Ghàidhlig mar eileamaid dealbhaidh. Bidh thu àrd-amasach, chan ann a-mhàin nad dhòigh dealbhaidh ach san dòigh-obrach agad gus cleachdadh na Gàidhlig air-loidhne a bhrosnachadh, gu sònraichte airson lìonraidhean Dhùn Èideann tro chaidreabh is conaltradh.

Tha eòlas air a bhith ag obair a-staigh no am broinn stiùidio dealbhaidh grafaigeach, agus tomhas de dh’eòlas air ro-innleachd branndadh, air leth feumail; mar a tha eòlas ann an PR, margaidheachd, toirt buaidh no iomairt. Thèid prìomhachas a thoirt do thagraichean as urrainn sealltainn gu bheil iad a’ coileanadh slatan-tomhais na h-obrach agus aig a bheil Gàidhlig fhileanta.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.