Gaelic Parent and Toddler Development Worker

  • Part Time
  • Highlands, Scotland
  • Posted 9 months ago
  • Applications have closed
  • Salary: £10.30 p/h
  • Contract: Yearly
  • Hours per week: 30
  • Education level needed: Highers

Website CALAchildcare Care and Learning Alliance

Gaelic Parent and Toddler Development Worker required to cover Moray Firth area

Part time post – 30 core hours per week at £10.30 per hour over 40 weeks.

Pro-rata temporary contract – (Occasional work out-with school term time).

This post may be extended dependent on future funding.

To provide support to Gaelic 0 to 3 groups in each area.

Applicants should be fluent Gaelic speakers with an awareness of child development and good interpersonal skills.

The post is home based and will involve extensive travel.

For more information and an application pack please contact:

Telephone: 01349 866749 or Email: hr@calachildcare.co.uk

Closing Date:  Friday 27th October 2017

Interview Date: Thursday 9th November 2017

Care and Learning Alliance is an Equal Opportunities Employer

Scottish Charity No. SC009292

www.careandlearningalliance.co.uk

 

Neach-leasachaidh Pàrant is Pàiste Gàidhlig airson sgìre Linne Mhoireibh

Pàirt-ùine – 30 bun-uair san t-seachdain aig £10.30 san uair thar 40 seachdain.

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

’S dòcha gun tèid an dreuchd a leudachadh ma bhios maoineachadh ann.

Gus taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig 0 gu 3 anns gach sgìre.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta sa Ghàidhlig, le aire mu leasachadh chloinne agus le deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus pasgan iarrtais cuir fòn gu: 01349 866749

no post-d: hr@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dihaoine 27mh Dàmhair 2017

Ceann-latha Agallaimh: Diardaoin 9mh Samhain 2017

’S e Fastaiche Co-ionannachd Chothroman a tha san Care and Learning Alliance

Àireamh Carthannais na h-Alba. SC009292

www.careandlearningalliance.co.uk

 

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.