Prìomh Neach-obrach Leasachadh Pàrant is Pàiste Gàidhlig airson Sgìre an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Isle of Skye
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £12.50 gach uair
  • Cùmhnant / Contract: 39 seachdain co-dhiù
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 17
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • September 27, 2021

Làrach-lìn / Website CALAchildcareCare and Learning Alliance

Cothrom air leth taic a thoirt do bhuidhnean Gàidhlig Breith gu Trì anns an Eilean Sgitheanach

Thig an lùib buidheann lèirsinneach is càirdeil do theaghlaichean.

Pàirt-ùine – 17 bun-uair san t-seachdain aig £12.50 san uair thar 39 seachdain

Tha carbad companaidh a’ tighinn leis an dreuchd

Cùmhnant sealach pro-rata – (Obair corra-uair taobh a-muigh nan teirmean sgoile).

Math dh’fhaodte gun leudaichear an dreuchd ma bhios maoineachadh ann.

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta a’ bruidhinn na Gàidhlig, le mothachadh mu leasachadh chloinne agus deagh sgilean pearsanta.

Tha an dreuchd stèidhichte aig an taigh is bidh tòrr siubhail na lùib.

Airson tuilleadh fiosrachaidh is pasgan iarrtais cuir fòn gu: 07984 460850 no post-d: c.sinclair@calachildcare.co.uk

Ceann-latha Dùnaidh: Dimàirt 20 Sultain 2021

Ceann-latha Agallaimh:  Diluain 27 Sultain 2021

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.careandlearningalliance.co.uk →