Social Media Assistant

  • Neo-cheangailte / Freelance
  • Anywhere
  • Posted 1 month ago
  • Tuarastal / Salary: £15
  • Cùmhnant / Contract: 6 months at first
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 7
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Ìre Choitcheann / Nàiseanta 4 neo 5

Làrach-lìn / Website Ceòlas Uibhist

Tha Ceòlas a’ sìreadh neach-taice gus cunntasan meadhanan sòisealta na buidhne a ruith agus beagan ùrachaidh a dhèanamh air an làrach-lìn (WordPress) bho àm gu àm. Bidh seo eadar an Lùnastal 2020 agus am Faoilleach 2021. Feumaidh gu bheil sgilean sgrìobhaidh làidir sa Ghàidhlig aig an tagraiche.

Tha 7 uairean san t-seachdain aig £15p/h nan tairgse.

1+ bliadhna de ro-eòlas na buannachd.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.