Integration Development Manager

  • Làn-thìde / Full-time
  • Daliburgh, Isle of South Uist
  • Posted 1 month ago
  • Tuarastal / Salary: £30000
  • Cùmhnant / Contract: 2 bhliadhna
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • Ìre foghlaim a dhìth / Education level needed: Fo-cheum
  • August 10, 2020

Làrach-lìn / Website Ceòlas Uibhist

Cùmhnant 2 bhliadhnach, £30,000 p.a.

‘S ann ri cruthachadh phrògraman is tachartasan ùra, cho math ri neartachadh chompàirteachasan sa choimhearsnachd, a bhios an obair ùr seo ag obrachadh. Tha an dreuchd air a maoineachadh le Maoin Aspiring Communities agus i ag amas air ìre a’ cho-obrachaidh fhàs eadar Ceòlas agus Colaiste a’ Chaisteil UHI ron imprig gu Cnoc Soilleir. Tha comas sgrìobhaidh agus labhairt aig ìre fileanta sa Ghàidhlig riatanach, gu sònraichte an cois nan cothroman ùra co-obrachaidh. Bidh an obair ag obair còmhla ri buidhnean coimhearsnachd eile gus a dhèanamh cinnteach gu bheil na cothroman fosgailte do na h-uile.

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.ceolas.co.uk →