Oifigear Foghlam Gàidhlig

  • Làn-thìde / Full-time
  • Daliburgh, Isle of South Uist
  • Posted 2 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £30,000 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Gu Ògmhios 2022
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Tha Ceòlas a’ sireadh neach-obrach dealasach aig a bheil meas air cànan agus cultar na Gàidhlig gus prògram seachdaineil de chlasaichean a lìbhrigeadh aig còig ìrean.   Bidh an dreuchd a’ fàs agus a’ leudachadh an cois leasachadh Cnoc Soilleir.   Tha CEÒLAS a’ lìbhrigeadh prògram Ionnsachadh Gàidhlig do dh’Inbhich, a tha air an teagasg air-loidhne aig an àm seo ach a thathar an dùil Cùrsaichean Bogaidh Cànain a theagasg aghaidh ri aghaidh nuair a cheadaichear.     Tha  Ceòlas ag obair ann an com-pàirteachas le Oilthighean agus Colaistean air tìr-mòr gus cùrsaichean beartachaidh cànain a lìbhrigeadh ann an Uibhist agus air-loidhne.

A’ tòiseachadh cho luath ’s a ghabhas ann an 2021 airson 18 mios anns a cheud dol a mach.

Ceann-latha dùnaidh:   Dimàirt 15mh Dùbhlachd aig 5.00      Agallamhan:  18mh Dùbhlachd – aghaidh ri aghaidh no air Zoom

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.