Oifigear Leasachaidh Curraicealaim

  • Làn-thìde / Full-time
  • Daliburgh, Isle of South Uist
  • Posted 3 weeks ago
  • Tuarastal / Salary: £32,000-£35,000 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: 2 bliadhna
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • April 29, 2019

Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh cuideigin a dhealbhaicheas agus a ruitheas cùrsaichean Gàidhlig ùra a tha stèidhichte ann an Uibhist.

Tiotal: Oifigear Leasachaidh Curraicealaim
Àite: Dalabrog, Uibhist a Deas
Seòrsa cùmhnant: 24 mìosan
Seòrsa obrach: Làn-ùine
Uairean: 35 uairean san t-seachdain
Tuarastal:  £32,000-£35,000
Comas ann an Gàidhlig: riatanach
Ceann-latha dùnaidh: 5f, 29mh dhen Ghiblean, 2019

Tha Ceòlas Uibhist a’ sireadh neach-obrach airson cùrsaichean ùra Gàidhlig a dhealbhachadh, a bharantachadh agus a mhargaidheachd, a tha stèidhichte ann an Uibhist agus aig am bi buntanas làidir ris a’ choimhearsnachd. Bidh an cùmhnant a’ ruith fad dà bhliadhna agus bidh an obair stèidhichte ann an Dalabrog, Uibhist a Deas.

Tha Ceòlas air a bhith a’ lìbhrigeadh chùrsaichean bogaidh a bhios a’ buntainn ri beatha Uibhist anns an latha an-diugh bho 2013, a’ cleachdadh na coimhearsnachd Uibhistich an cois an teagaisg. Am measg eile, bidh na cùrsaichean seo ag amas air Gàidhlig nàdarra, mar a thèid a cleachdadh leis a’ choimhearsnachd an Uibhist, a thoirt seachad.

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 8 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.