Depute Head Teacher (Gaelic)

  • Làn-thìde / Full-time
  • 139B Bonnington Rd, Edinburgh, EH6 5NQ
  • Posted 3 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £48,033 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website Edinburgh_CCCity of Edinburgh Council
Bun Sgoil Taobh na Pàirce

Job Description

Communities and Families

Depute Headteacher – Gaelic Speakers only
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £48,033 (subject to job sizing at scale point 3)
Hours: 35 per week

’S i Bun-sgoil Taobh na Pàirce a’ bhun-sgoil Ghàidhlig airson muinntir Dhùn Eideann. Tha sinn an-dràsta a’ sireadh iar-cheannard airson prìomh dhreuchd a ghabhail ann a bhith a’ treòrachadh coimhearsneachd na sgoile, a’ lìbhreagadh phrìomhachasan nàiseanta is ionadail agus a’ coileanadh ar lèirsinn airson ‘àrainneachd ionnsachadh Ghàidhlig den ìre as àirde.’

Bidh an t-iar-cheannard ag obair mar phàirt den sgioba cheannardais, a’treòrachadh agus a’ stiùireadh na sgoile, a’ lìbhreagadh teagasg is ionnsachadh aig àrd-ìre agus a’ brosnachadh piseach is coileanas. Bidh iad ag obair gu dlùth ri luchd-ionnsachaidh, pàrantan is com-pàrtichean.

Tha ceannard, dithis iar-cheannard, dithis phrìomh thidsear is manadsair gnìomhachais san sgioba cheannardais. Le figear ro-mheasta de 500 sgoilear, 2019-20, tha sinn a’ planadh airson 18 clasaichean, a’ gabhail a-steach clas sgoil-àraich (40:40)

Tha an sìor-fhàs ann am FGM a’ ciallachadh gu bheil planaichean ann a-nis airson àrd-sgoil Ghàidhlig is bun-sgoil eile ann am baile-mòr Dhùn Èideann. Bidh seo a’ toirt iomadh chothrom dhan luchd-obrach airson obair thar-earrain is adhartas dreuchdail.

 

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh’s Gaelic medium primary school. We are currently recruiting a depute-head teacher who will play a key role in leading our school community in the delivery of national and local priorities, and in progressing our vision for a Gaelic learning environment of the highest quality.

They will work as part of the senior leadership team, leading and managing the school, delivering a high-quality learning experience and promoting successes and achievements. They will work closely with learners, parents and partners.

The leadership team consists of the head-teacher, two depute head teachers, two principal teachers and a business manager.

With a projected roll of over 500 learners, session 2019-20, we are planning for 18 classes, including a 40:40 nursery class.

The growth of GME in the city means that there are plans for a dedicated secondary school and second primary school in the near future. This brings many opportunities for cross-sector working and career progression.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG Scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.