Primary Teacher (Gaelic Medium)

  • Làn-thìde / Full-time
  • 139B Bonnington Rd, Edinburgh, EH6 5NQ
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £27,498 - £41,412 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website edincounciljobsCity of Edinburgh Council
Bun Sgoil Taobh na Pàirce

Job Description

Communities and Families

Primary Teacher – full time (applicants seeking part time work will also be considered)
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £27,498 – £42,412 (pro rata for part time hours)
Hours: 35 per week (applications for part time hours will also be considered)

Start date: 17th August 2020

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh’s Gaelic Medium Primary School; a vibrant, multicultural community with over 400 children in the school, and 40/40 nursery provision.  We are looking for an enthusiastic and committed teacher to join our staff team from August 2020.  Applicants must be Gaelic speakers.

Tha cothrom air nochdadh airson tidsear dealasach, comasach a bhith ag obair ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce, sgoil Ghàidhlig mòr bhaile Dhùn Èideann.

‘S e sgoil a tha a’ sìor fhàs a tha ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Tha barrachd air 400 sgoilear a’ frithealachadh na sgoile eadar C1 agus C7 agus faisg air ceud pàiste ag ionnsachadh anns an Sgoil-Àraich.

Tha coimhearsnachd air leth beòthail againn a tha a’ cumail taic ri obair na sgoile. Le mar a tha àireamhan chloinne a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile a’ sìor dhol am meud, bidh iomadh cothrom air a thabhann dha luchd-obrach airson leasachadh proifeiseanta agus pearsanta.

‘S e dreuchd làn-ùine, maireannach a tha seo ach thèid gabhail ri tagraidhean airson uairean pàirt- ùine.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.