Gaelic Primary Teacher

  • Làn-thìde / Full-time
  • 139b Bonnington Road, Edinburgh
  • Posted 6 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £22,866 - £36,480 p.a.
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website Edinburgh_CCCity of Edinburgh Council
Bun Sgoil Taobh na Pàirce

Job Description

Communities and Families

Class Teacher
Bun-sgoil Taobh na Pairce (Parkside Primary School)

Salary: £22,866 – £36,480
Hours: 35 hours per week

Bun-sgoil Taobh na Pairce is Edinburgh’s Gaelic Medium Primary School; a vibrant, multicultural community with 372 children, and 40/40 nursery provision.

Applicants must be fluent Gaelic speakers.

Tha cothrom air nochdadh airson tidsear dealasach, comasach a bhith ag obair ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce, sgoil Ghàidhlig mòr bhaile Dhùn Èideann.

‘S e sgoil a tha a’ sìor fhàs a tha ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha faisg air 400 sgoilear a’ frithealachadh na sgoile eadar C1 agus C7 agus faisg air ceud pàiste ag ionnsachadh anns an Sgoil-Àraich.

 

Tha coimhearsnachd air leth beòthail  againn a tha a’ cumail taic ri obair na sgoile.  Le mar a tha àireamhan chloinne a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile a’ sìor dhol am meud, bidh iomadh cothrom air a thabhann dha luchd-obrach airson leasachadh proifeiseanta agus pearsanta.

 

‘S e obair làn ùine, maireannach a tha seo.  Bhiodh cothrom ann dhan neach soirbheachail a bhith ag obair le sgioba a tha a lìbhrigeadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig a’ chiad ìre, aig Clas 2 airson Seisean 2018-19.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under tha Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG Scheme Update prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.