Pupil Support Assistant (Gaelic Medium) – Bun-sgoil Taobh na Pàirce

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Bonnington Road, Edinburgh EH6 5NQ
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: Salary: £18,860 - £19142 (Pro-rata for part-time and sessional 39 weeks)
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 29.42
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website taobhnapairceCity of Edinburgh Council
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Communities and Families

Pupil Support Assistant (Gaelic)
Permanent
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £18,860 – £19142 (Pro-rata for part time and sessional 39 weeks)
Hours: 29.42 per week, 39 weeks per year

Start date: October 2021

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh’s Gaelic-medium primary school, offering primary education and nursery provision for children in the City of Edinburgh and the Lothians. The school opened in August 2013. Our families come from a wide range of social and linguistic backgrounds. Most learners start at Bun-sgoil Taobh na Pàirce with little or no Gaelic and therefore a key task from nursery onwards is to develop Gaelic language competence, using the immersion approach.

This session we have sixteen primary classes and a nursery class, offering 1140 hrs. In addition, we have a nurture class as part of our commitment to Closing the Attainment Gap, funded by our allocated Pupil Equity Fund.

The leadership team currently consists of the head teacher, 2 depute head teachers, two principal teachers and a business manager. Music instructors visit the school weekly. The school has a number of support staff in place to meet the needs of all learners. We are very well supported by our Parent Council which takes an active role in the life and work of the school. Many parents and community members play a key role as volunteers. The school is developing strong links within the community and is supported in this work by Comunn na Gàidhlig’s Gaelic Development Officer and the City of Edinburgh Council Corporate Gaelic Development Officer.

We are seeking a Pupil Support Assistant to join our staff team permanently. This post is part time during term time. Applicants must be fluent Gaelic speakers.

Interviews will take place via Microsoft Teams.

 

For more information about the school, please visit the website.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

We’re committed to creating a workplace culture where all our people feel valued, included and able to be their best at work, and we recognise the benefits that a diverse workforce with different values, beliefs, experience, and backgrounds brings to us as an organisation.

Follow us on Twitter at @edincounciljobs

’S e Bun-sgoil Taobh na Pàirce bun-sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann, a’ tabhann foghlam bun-sgoile agus sgoil-àraich ann am Baile Dhùn Èideann agus Lodainn. Dh’fhosgail an sgoil anns an Lùnastal, 2013. Tha ar teaghlaichean a’ tighinn bho shuidheachaidhean sòisealta is cànanach gu math farsaing. Bidh a’ mhòr-chuid de luchd-ionnsachaidh a’ tòiseachadh aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce le glè bheag de Ghàidhlig agus mar sin ’s e a’ Ghàidhlig a’ leasachadh an obair as cudromaiche bhon sgoil-àraich, a’ cleachdadh a’ mhodail bhogaidh.

Tha sia clasaichean deug againn san sgoil agus clas sgoil-àraich, a’ tabhann 1140 uair a thìde. Cuideachd, tha clas àrach againn mar phàirt den dealas againn a’ Bheàrn Coileanaidh a dhùnadh, air a mhaoineachadh leis a’ Mhaoin Ionmhais Sgoile againn.

Tha an ceannardas an-dràsta air a dhèanamh suas den cheannard, 2 iar-cheannard, dà phrìomh thidsear agus manaidsear gnothachais. Bidh oidean ciùil san sgoil gach seachdain. Tha grunn luchd-taic aig an sgoil, a’ toirt taic do fheumalachdan gach sgoilear. Tha sinn a’ faighinn tòrr taic bho Chomhairle nam Pàrant a tha a’ gabhail pàirt gnìomhach ann am beatha agus obair na sgoile. Tha mòran phàrantan agus buill coimhearsnachd againn mar shaor-thoilich. Tha an sgoil a’ leasachadh ceanglaichean làidir taobh a-staigh na coimhearsnachd agus a’ faighinn taic san obair seo bho Oifigear Leasachaidh Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig agus Oifigear Leasachaidh Corporra Ghàidhlig aig Comhairle Baile Dhùn Èideann.

Tha sinn a’ sireadh Neach-taic Ionnsachaidh airson a bhith pàirt den sgioba sgoile againn. Bi an neach soirbheachail fileanta anns a’ Ghàidhlig.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.