Primary Teacher (Gaelic Medium)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Edinburgh
  • Posted 3 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £27,498 - £42,412
  • Cùmhnant / Contract: to 01/07/2022
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website taobhnapairceCity of Edinburgh Council
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Communities and Families

Temporary Primary Teacher – Fixed term to 1st July 2022
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £27,498 – £42,412
Hours: 35 per week

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh’s Gaelic Medium Primary School; a vibrant, multicultural community with 400 children in the school, and a nursery class of 40. We are looking for an enthusiastic and committed teacher to join our staff team. The successful applicant must demonstrate competence in reading, writing and speaking the Gaelic language.

Tha cothrom air nochdadh airson tidsear dealasach, comasach a bhith ag obair ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce, sgoil Ghàidhlig mòr bhaile Dhùn Èideann. Tha e riatanach gun urrainn dhan neach soirbheachail comasan a shealltainn a thaobh labhairt, leughadh agus sgrìobhadh na Gàidhlig.

Tha coimhearsnachd air leth beòthail againn a tha a’ cumail taic ri obair na sgoile. Le mar a tha àireamhan chloinne a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile a’ sìor dhol am meud, bidh iomadh cothrom air a thabhann dha luchd-obrach airson leasachadh proifeiseanta agus pearsanta.

’S e dreuchd làn-ùine, shealach a tha seo.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

We’re committed to creating a workplace culture where all our people feel valued, included and able to be their best at work, and we recognise the benefits that a diverse workforce with different values, beliefs, experience, and backgrounds brings to us as an organisation.

Follow us on Twitter @edincounciljobs

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.