Principal Teacher (Gaelic Medium)

  • Làn-thìde / Full-time
  • Edinburgh
  • Posted 4 weeks ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £45,150
  • Cùmhnant / Contract: Permanent
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 35

Làrach-lìn / Website taobhnapairceCity of Edinburgh Council
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Communities and Families

Principal Teacher
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £45,150
Hours: 35 per week

Expected start date: 16/08/2021

Tha Bun-sgoil Taobh na Pàirce ann am baile-mor Dhùn Eideann. Tha sinn a’ sireadh prìomh thidsear làn-ùine airson prìomh dhreuchd a ghabhail ann a bhith a’ treòrachadh coimhearsneachd na sgoile, a’ lìbhreagadh phrìomhachasan nàiseanta is ionadail agus a’ coileanadh ar lèirsinn airson ‘àrainneachd ionnsachadh Ghàidhlig den ìre as àirde.’

Bidh am prìomh thidsear ag obair mar phàirt den sgioba cheannardais, a’ treòrachadh agus a’ stiùireadh na sgoile, a’ lìbhreagadh teagasg is ionnsachadh aig àrd-ìre agus a’ brosnachadh piseach is coileanas.  Bidh iad ag obair gu dlùth ri luchd-ionnsachaidh, pàrantan is com-pàrtichean.

Tha an sìor-fhàs ann am FMG ann an Dùn Eideann a’ ciallachadh gu bheil planaichean ann a-nis airson àrd-sgoil Ghàidhlig.  Bidh seo a’ toirt iomadh chothrom dhan luchd-obrach airson obair thar-earrain is adhartas dreuchdail.

Tha a riatanach gum bi comas aig an tagraiche air labhairt, leughadh agus sgrìobhadh na Gàidhlig agus modhan obrach foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, agus gu bheil iad air a bhith ag obair ann an suidheachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh an neach-soirbheachail na shàr eiseimpleir a thaobh ionnsachadh, teagasg agus measadh.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is in the city of Edinburgh. We are currently recruiting a full time principal teacher who will play a key role in leading our school community in the delivery of national and local priorities, and in progressing our vision for a Gaelic learning environment of the highest quality.

They will work as part of the senior leadership team, leading and managing the school, delivering high-quality learning experiences and promoting successes and achievements. They will work closely with learners, parents and partners.

The growth of GME in the city means that there are plans for a dedicated Gaelic secondary school. This will bring many opportunities for cross-sector working and career progression.

It is essential that the successful candidate has an appropriate level of competence in Gaelic literacy; including speaking, reading and writing, with experience of working in a GME setting. The successful candidate will model high quality learning, teaching and assessment.

For further information please visit our website, taobhnapairce.edin.sch.uk.

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG Scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

Follow us on Twitter at @edincounciljobs

We’re committed to creating a workplace culture where all our people feel valued, included and able to be their best at work, and we recognise the benefits that a diverse workforce with different values, beliefs, experience, and backgrounds brings to us as an organisation

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.