Part-Time Lecturer In Music / Neach-oide ciùil pàirt-ùine

  • Pàirt-thìde / Part-time
  • Lews Castle College, Benbecula Campus
  • Posted 5 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: £34,094 p.a. (pro-rata)
  • Cùmhnant / Contract: ?
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 21
  • Gàidhlig / Gaelic: Na bhuannachd / Desirable

Làrach-lìn / Website lccuhiColaiste a' Chaisteil / Lews Castle College

Applications are invited for the above post, located at our Benbecula Campus.

Renowned nationally and internationally as a centre of excellence specialising in traditional Scottish and Gaelic music, the campus is based within a small island community. You will be delivering teaching on the HNC music course and develop new provision in music and Gaelic.  Applicants will be highly proficient and experienced in traditional music and Gaelic, and music technology, and possess a relevant degree and teaching experience. The successful candidate will be motivated, creative and resilient, possessing both the skills to deliver high quality teaching and learning and the drive to ensure successful outcomes are reached.

Completed application and monitoring forms are to be returned by e-mail to lehr@uhi.ac.uk by 12 noon on Monday 4 February 2019.

Thathar a’ sireadh thagraidhean mu choinneamh na dreuchd gu h-àrd a tha stèidhichte ann an Colaisde Bheinn na Faoghla.

Suidhichte ann an coimhearsnachd eileanach, tha an àrainn aithnichte gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta mar ionad sàr-mhathais, gu sònraichte a thaobh ciùil thraidiseanta.  Bidh sibh a’ teagasg air cùrsa ciùil HNC agus bidh sibh a’ leasachadh ghoireasan ùra do chùrsaichean ciùil agus Gàidhlig.   Bidh aig tagraidhean ri bhith sàr eòlach air ceòl traidiseanta, air Gàidhlig agus air teicneòlas ciùil.  Bu chòir ceum iomchaidh agus eòlas teagaisg a bhith aig tagraidhean.  Bidh an neach soirbheachail misneachail, cruthachail agus sùbailte.  Bidh e/i comasach air teagasg agus ionnsachadh èifeachdach a lìbhrigeadh, agus soirbheachail a thaobh slatan-tomhais a choileanadh.

Tillibh am foirm tagraidh agus am foirm dearcnachaidh gu lehr@uhi.ac.uk ro 12f Diluain 4 Gearran 2019

Lews Castle College recognises the equality between Gaelic and English, and would welcome applicants with skills in both areas / Tha Colaisde a’ Chaisteil ag aithneachadh co-ionnanachd eadar Beurla agus Gàidhlig, agus thathar a’ cur fàilte air tagraichean le comasan san dà chànan.

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.