Oifigear Gàidhlig (pàirt-ùine)

  • Pàirt-ùine / Part-time
  • Eilean Lios Mòr
  • Posted 10 months ago
  • Tha seo dùinte do thagraichean ùra / Applications have closed
  • Tuarastal / Salary: As in job description
  • Cùmhnant / Contract: 15 months with possibility of longer
  • Uairean san seachdain / Hours per week: 15
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential

Làrach-lìn / Website LismoreGHCComann Eachdraidh Lios Mor

The Centre is primarily a museum and heritage centre

Oifigear Gàidhlig (pàirt-ùine)
Tuarastal: £12,400 Cùmhnant: 15 mìosan Uairean san t-seachdain: 15
Tha Eilean Lios Mòr deich mìle o cheann gu ceann agus mìle tarsainn agus stèidhichte anns an Linne Latharnach aig ceann a deas a’ Ghlinne Mhòir. Air sgàth seo, tha àite cudromach aige ann an eachdraidh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a’ cumail suas dualchas na Gàidhlig gu làidir tro na linntean.
Tha an t-Ionad, a chaidh fhosgladh ann an 2007, ann an togalach a tha air duaisean a chosnadh agus anns a bheil cafaidh agus bùth a bharrachd air taigh-tasgaidh barantaiche. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig http://www.lismoregaelicheritagecentre.org
Bidh an tagraiche soirbheachail stèidhichte aig an Ionad.
Tuairisgeul Obrach

• A’ cur fiosrachadh as ùr air an làrach-lin (an dà chuid ann am Beurla agus Gàidhlig) agus cuideachd teachdaireachdan air na meadhanan sòisealta
• A’ cruthachadh shanasan agus a’ sgrìobhadh naidheachdan ann an Gàidhlig agus Beurla
• A’ cur air dòigh thachartasan Gàidhlig aig an ionad, m.e. cèilidhean, cruinneachaidhean aig an deireadh-sheachdain agus cafaidh Gàidhlig
• A’ conaltradh le luchd na Gàidhlig agus buidhnean sgoile air an eilean agus air tìr-mòr gus dualchas an eilein a chlàradh agus a neartachadh
• A’ dèanamh cheanglaichean ri ionadan foghlaim eile, m.e. Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Sruighlea
• Ag obair gu h-èifeachdach mar bhall de sgioba an Ionaid
Sònrachadh Pearsa
Sgilean Riatanach

• Fileantas sa Ghàidhlig, an dà chuid labhairt agus sgrìobhadh
• Fileantas sa Bheurla, an dà chuid labhairt agus sgrìobhadh
• Eòlas air a bhith ag ùrachadh fiosrachadh air làraich-lìn agus meadhanan sòisealta
• Eòlas air a bhith cruthachadh shanasan Gàidhlig agus stuthan margaideachd
• Eòlas air a bhith a’ cur air dòigh thachartasan agus cùrsaichean trèanaidh
• Eòlas air a bhith ag obair mar phàirt de sgioba
• Eòlas air a bhith co-obrachadh le daoine eile
Sgilean Feumail

• Eòlas air a bhith ag obair leis a’ phoball
• Ùidh ann an eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig
• Tuigse air leasachadh na Gàidhlig ann an Alba
• Cead dràibhidh
Iarrtasan gu:
An Cathraiche
Ionad Naomh Moluag
Port a’ Charrain
Eilean Lios Mòr

Tel 01631 760 360

 

 

 

Taic ComannEachdraidh Lios Mòr

A Company limited by guarantee No. SC234832

AIREAMH CARTHANNAIS/Charity No. SC023503

http://www.lismoregaelicheritagecentre.org

GAELIC ACCESS OFFICER (Part Time)

Salary: £12,400                  Contract 15 months                        Hours p/w  15

The Isle of Lismore is ten miles long by about one mile wide lying in Loch Linnhe at the southern end of the Great Glen. Because of this, it has played an important part in the prehistory and history of the West Highlands and Islands and has an ancient and unbroken tradition of Gaelic Culture with a remarkable variety of historical monuments.

The centre, which was opened in 2007, is an ecologically friendly, award winning building housing a café and shop as well as an accredited museum. The Gaelic Access Officer would be based within the building. For further information http://www.lismoregaelicheritagecentre.org.

The successful candidate will be based at the Centre.

Job Specifications

•        Updating the website (English and Gaelic) including marketing and social media posts

•        Drafting and producing signage and promotional material in Gaelic and English.

•        Organising regular Gaelic events at the Centre eg ceilidhs, Gaelic weekends, Gaelic Café

•        Making contact with native Gaelic speakers and school groups on the island and mainland to trace , record, and if possible strengthen,  the island’s traditional Gaelic culture.

•        Liaising with other Educational Institutions eg Sabhal Mòr Ostaig. Stirling University

•        Working as an effective member of the support team within the Centre

 

Person Specifications

Essential Skills

Ø  Fluent in both written and spoken Gaelic

Ø  Fluent in both written and spoken English

Ø  Experience of updating Gaelic and English language content on websites and social media

Ø  Experience of designing and sourcing Gaelic language signage and promotional materials

Ø  Experience of organising events and / or training courses

Ø  Experience of working as part of a team

Ø  Experience of collaborative working

 

Desirable skills

Ø  Experience of working with the public

Ø  An interest in Gaelic history and heritage

Ø  Knowledge of Gaelic language development in Scotland

Ø  Current driving licence

 

 

Applications to:

The Chairperson

Lismore Gaelic Heritage Centre

Port a Charrain,

Isle of Lismore.

PA34 5UN

Tel 01631 760030

 

jmjbaker@hotmail.com

 

PA 34 5UN
jmbaker@hotmail.com

 

Tha tagraichean dùinte airson an sanas-obrach seo. Tadhail air an duilleag obraichean airson cothroman ùra fhaicinn.

Applications for this position are closed. Please visit the jobs page to see new positions.