Gaelic Language Tutor – Relief

  • Sealach / Temporary
  • Highland
  • Posted 7 months ago
  • Tuarastal / Salary: £15.57 san uair
  • Cùmhnant / Contract: Casual/relief
  • Gàidhlig / Gaelic: Riatanach / Essential
  • March 31, 2022

Làrach-lìn / Website HighlandCouncilComhairle na Gàidhealtachd

Tiotal Dreuchd: Oide Gàidhlig (Faochadh)
Àite: Caochladh Àiteachan le Comhairle na Gàidhealtachd
Uairean: Caochladh
Ùine: Caochladh (Faochadh)
Tuarastal: £15.57 san uair

Fiosrachadh: Sgioba na Gàidhlig, Fòn: 01463 702402; Post-d: gaelic@highland.gov.uk

Adhbhar Dreuchd: Prògram de ghnìomhan ionnsachaidh Gàidhlig Inbheach/Òigridh/Coimhearsnachd a lìbhrigeadh an dàrna cuid gu foirmeil no neo-fhoirmeil taobh a-staigh na coimhearsnachd ionadail no ann an suidheachadh freagarrach. Nithear an obair a rèir phoileasaidhean, stiùiridhean agus modhan cleachdaidh Chomhairle na Gàidhealtachd.

Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE.  Mura h-urrainn dhuibh tagradh air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn: 01349 868640 (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd.

Feumaidh tagraichean a’ Ghàidhlig a bhruidhinn.

Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

GenericJPSTutorsGaelic.pdf
GenericJPSTutors.pdf

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →