Nursery Key Worker

Làrach-lìn / Website cne_siarComhairle nan Eilean Siar
Sgoil Àraich Loch a Tuath

Job Description

Sireadh neach airson 15.25 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile. Ag obair tro mheadhan na Gàidhlig, cumaidh sibh taic ri curaicealam a tha stiùireadh ionnsachadh is leasachadh chloinne san fharsaingeachd, agus a’ cur air dòigh seiseanan cluiche a’ toirt aire do dh’fheumalachdan gach pàiste.

Required for 15.25 hours per week, term time.

Through the medium of Gaelic, you will plan a curriculum which supports and guides children’s all round learning and development, and plan and organise the play session taking into account the needs of every child.

Requirements

Feumaidh eòlas dearbhte a bhith agaibh ann an cùram chloinne ag obair le clann bheaga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a bhith agaibh a tha a coileanadh iarrtasan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson luchd-obrach.

Tha comas labhairt agus leughaidh Gàidhlig riatanach.

Tha an tuarastal ainmichte a gabhail a-steach Cuibhreann Eileanan Iomallach. `S ann air a’ chiad puing den ìre-pàighidh a thèid an dreuchd a shuidheachadh.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a qualification that meets the Scottish Social Services Council’s requirements for Practitioners.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

The salary quoted is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.

Tuilleadh fiosrachaidh / More info

NKW Qual Gaelic Sgoil Araich Thunga.docx

Airson tagradh a dhèanamh, tadhail air an duilleag seo
To apply for this job please visit the following URL:

https://www.myjobscotland.gov.uk →